Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Б - Рударство

 

Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Рударство обухвата експлоатацију свих врста минералних сировина: чврстих (угаљ и руде), течних (нафта) и гасовитих (земни гас). Под експлоатацијом минералних сировина сматра се извођење радова на отварању, припреми и откопавању лежишта, као и транспорт минералних сировина и извођење других рударских радова у земљи и на њеној површини − методама површинске и подземне експлоатације, као и црпљењем.

Експлоатацијом минералних сировина сматра се и извођење радова на припреми минералних сировина, а у експлоатацији нафте и земних гасова и радови на сепарацији нафте и гаса, припреми нафте и гаса на експлоатационом пољу за транспорт и складиштење, издвајање природних течних гасова (етан, пропан, бутан и природни газолин) у дегазолинажама и сличним постројењима, као и транспорт ових сировина сабирним нафтоводима и гасоводима на експлоатационом пољу.

Припремом минералних сировина сматрају се сви процеси: уситњавања минералних сировина (дробљење, просејавање, млевење, класирање), концентрације и/или сепарације корисних минерала од јаловине (ручно или аутоматско одабирање, гравитацијска, флотацијска, магнетска и електростатичка концентрација, лужење минералних сировина и ископина и даље припремање раствора у циљу концентрације корисних компоненти), одводњавање производа концентрације односно сепарације (згушњавање, филтрирање и сушење). Под припремом минералних сировина сматрају се и сви процеси окрупњавања минералних сировина и концентрата, сепарације песка, шљунка и камена, као и процеси примарне прераде украсног и другог камена.

Рударске делатности су разврстане на области, гране и групе, према главном минералу, односно металу који се експлоатише. Области 05 и 06 обухватају експлоатацију енергетских сировина (угља, нафте и природног гаса), а области 07 и 08 − експлоатацију руда метала, осталих руда и камена. Поједине техничке активности у овом сектору могу се вршити и од стране трећих правних лица, односно специјализованих предузећа, као индустријске услуге (област 09).

Не обухвата:

 • прераду екстрахованих сировина из рудника, сектор Ц (Прерађивачка индустрија)
 • коришћење непрерађених материјала у циљу уређења терена у грађевинарству, сектор Ф (Грађевинарство)
 • флаширање пијаћих и минералних вода на извориштима и експлоатационим бунарима, односно бушотинама, дел.11.07
 • процесе уситњавања у циљу даљег третирања појединих материјала (глине, камена и других минерала) који се не изводе у коњункцији са рударским операцијама, дел. 23.9

Област 05 - Експлоатација угља

 

Обухвата подземну и површинску експлоатацију угља и процесе припреме минералних сировина (чишћење, сепарација и друго) који се обављају на експлоатационом пољу у циљу добијања тржишног производа.
Не обухвата производњу кокса (дел. 19.10), пратеће услуге при експлоатацији угља (дел. 09.90), као ни брикета од нафте (дел.19.20). 

Грана 05.1 - Експлоатација каменог угља и антрацита

Шифра 05.10 - Експлоатација каменог угља и антрацита

Обухвата:
 • подземну и површинску експлоатацију каменог угља
 • чишћење, сепарацију и друге операције припреме минералних сировина у циљу побољшања квалитета или депоновања и утовара каменог угља и антрацита
 • искоришћавање ситних фракција антрацита из јаловинских депонија

Не обухвата:

 • експлоатацију мрког угља и лигнита, дел. 05.20
 • експлоатацију тресета, дел. 08.92
 • услужне делатности при експлоатацији угља, дел. 09.90
 • производњу кокса и осталих продуката коксовања, дел. 19.10
 • грађевинске радове при изградњи рудника, дел. 43.12

Грана 05.2 - Експлоатација лигнита и мрког угља

Шифра 05.20 - Експлоатација лигнита и мрког угља

Обухвата:
 • подземну и површинску експлоатацију лигнита и мрког угља
 • чишћење, сепарацију и друге операције припреме минералних сировина у циљу побољшања квалитета или депоновања и утовара лигнита и мрког угља

Не обухвата:

 • експлоатацију каменог угља и антрацита, дел. 05.10
 • експлоатацију тресета, дел. 08.92
 • услужне делатности при експлоатацији угља, дел. 09.90
 • грађевинске радове при изградњи рудника, дел.43.12

Област 06 - Експлоатација сирове нафте и природног гаса

 

Обухвата експлоатацију сирове нафте, кондензата и природног гаса на експлоа-тационим пољима, експлоатацију уљних шејлова (шкриљаца) и нафтних (катранских) пескова на експлоатационим пољима ради добијања нафте, као и пратеће операције, све до транспорта производа ван експлоатационог поља.

Не обухвата:

 • услужне делатности код експлоатације нафте и природног гаса, дел. 09.10
 • истраживања нафте и гаса и израду истражних бушотина, дел. 09.10
 • производњу деривата нафте, дел. 19.20
 • геофизичка снимања и израду геолошких карата, дел. 71.12

Грана 06.1 - Експлоатација сирове нафте

Шифра 06.10 - Експлоатација сирове нафте

Обухвата:
 • експлоатацију нафтних и нафтно-гасних лежишта
 • поступке за издвајање сирове нафте (декантација, десалинизација, дехидратација, стабилизација, итд.)
 • експлоатацију уљних шејлова (шкриљаца) и нафтних (катранских, битуминозних) пескова и процесе добијања сирове нафте

Не обухвата:

 • истраживања нафте и гаса и израду истражних бушотина, дел. 09.10
 • услужне делатности код експлоатације нафте и природног гаса, дел. 09.10
 • производњу деривата нафте, дел. 19.20
 • издвајање течног нафтног гаса у рафинеријама нафте, дел. 19.20
 • цевоводни транспорт ван експлоатационог поља, дел. 49.50

Грана 06.2 - Вађење природног гаса

Шифра 06.20 - Експлоатација природног гаса
Обухвата:
 • експлоатацију природног гаса
 • издвајање кондензата
 • исушивање и раздвајање фракција течних угљоводоника
 • десумпорисање гаса
 • утечњавање и регасификацију природног гаса

Не обухвата:

 • истраживања нафте и гаса и израду истражних бушотина, дел. 09.10
 • услужне делатности код експлоатације нафте и гаса, дел. 09.20
 • издвајање течног нафтног гаса у рафинеријама нафте, дел. 19.20
 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • цевоводни транспорт ван експлоатационог поља, дел. 49.50

Област 07 - Експлоатација руда метала

 

Обухвата експлоатацију металичних минералних сировина методама подземне и површинске експлоатације. Експлоатација обухвата и процесе припреме минералних сировина (уситњавање, флотација, лужење, одводњавање, итд.), као и процесе синтеровања и калцинације концентрата на експлоатационом пољу.

Не обухвата:

 • пржење концентрата пирита у циљу добијања сумпорне киселине, дел. 20.13
 • производњу алуминијум-оксида из руда боксита, дел. 24.42
 • рад високих пећи и пећи за топљење руда и концентрата, дел. 24

Грана 07.1 - Експлоатација руда гвожђа

Шифра 07.10 - Експлоатација руда гвожђа

Обухвата:
 • експлоатацију руда гвожђа
 • процесе припреме руда гвожђа
 • агломерацију руда гвожђа на експлоатационом пољу

Не обухвата:

 • ескплоатацију и припрему руда пирита и пирхотина, дел. 08.91

Грана 07.2 - Експлоатација осталих руда метала

Обухвата ескплоатацију осталих руда метала.

Шифра 07.21 - Експлоатација руда урана и торијума

Обухвата:
 • експлоатацију и процесе припреме руда урана и торијума
 • производњу жутог колача

Не обухвата:

 • обогаћивање руда урана и торијума, дел. 20.13
 • производњу металног урана из урановог оскида, дел. 24.46
 • топљење и рафинацију урана, дел. 24.46

Шифра 07.29 - Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала

Обухвата:
 • експлоатацију и припрему осталих руда црних, обојених, лаких, легирајућих, племенитих и ретких метала:
  • манган, хром, титан, ванадијум, никл, кобалт, бизмут, волфрам, калај, бакар, молибден, олово и цинк, антимон, жива, арсен, алуминијум, литијум, рубидијум и цезијум, берилијум, стронцијум, ниобијум и тантал, цирконијум и хафнијум,  скандијум, германијум, ренијум, талијум, галијум, кадмијум, индијум, селен и телур, као и група елемената ретких земаља
  • злато, сребро и платинска група метала (платина, паладијум, иридијум, осмијум, рутенијум и родијум)

Не обухвата:

 • експлоатацију и припрему руда урана и торијума, дел. 07.21
 • производњу алуминијум-оксида из боксита, дел. 24.42
 • производњу никловог и бакровог сулфата, дел. 24.44 и 24.45

Област 08 - Остало рударство

 

Обухвата експлоатацију руда, камена и сировина за производњу грађевинских материјала у рудницима, каменоломима, шљункарама (ван корита речних токова) итд. Производи се најчешће користе у грађевинарству (песак, шљунак, камен) као сировине за производњу цемента, опеке и других материјала и хемикалија (глина, лапорац, кречњак и друго).

Не обухвата даљу прераду руда и камена (осим дробљења, млевења, резања, прања, сушења, сепарације, мешања).

Грана 08.1 - Експлоатација камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале

Шифра 08.11    Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Обухвата:
 • експлоатацију, грубу обраду и сечење грађевинског и украсног камена (мермер, гранит, пешчар и др.)
 • ломљење и дробљење украсног и грађевинског камена
 • експлоатацију, дробљење и просејавање кречњака
 • експлоатацију гипса и анхидрита
 • експлоатацију креде и доломита

Не обухвата:

 • експлоатацију сировина за хемијску индустрију и производњу минералних ђубрива, дел. 08.91
 • производњу калцинисаног доломита креча, дел. 23.52
 • резање, обликовање и глачање архитектонског камена ван каменолома, дел. 23.70

Шифра 08.12 - Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

Обухвата:
 • експлоатацију индустријског песка, грађевинског песка и шљунка
 • дробљење и просејавање шљунка
 • експлоатацију грађевинског песка
 • експлоатацију опекарске глине, ватросталне глине и каолина

Не обухвата:

 • експлоатацију уљног (битуминозног, катранског) песка, дел. 06.10

Грана 08.9 - Експлоатација осталих руда и камена

Шифра 08.91 - Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија

Обухвата:
 • експлоатацију фосфорита и калијумових соли
 • експлоатацију самородног сумпора
 • експлоатацију пирита и пирхотина
 • експлоатацију барита и витерита (баријум-сулфата и баријум-карбоната), кизерита (магнезијум-сулфата), бората (минерала бора)
 • експлоатацију јадарита (натријум-бор-литијум силикат хидроксида) до производње борне киселине, литијум-карбоната и натријум-сулфата на експлоатационом пољу применом процеса припреме минералних сировина
 • експлоатацију природних пигмената, флуорита и других минерала као сировина за хемијску индустрију
 • експлоатацију гуана

Не обухвата:

 • експлоатацију халита (натријум-хлорида), дел. 08.93
 • пржење концентрата пирита, дел. 20.13
 • производњу вештачких ђубрива и азотних једињења, дел. 20.15

Шифра 08.92 - Експлоатација тресета

Обухвата:
 • експлоатацију тресета
 • примарну прераду тресета ради побољшања квалитета, лакшег складиштења или транспорта

Не обухвата:

 • услужне делатности код експлоатације тресета, дел. 09.90
 • производњу брикета од тресета, дел. 19.20
 • производњу баштенске земље (смесе тресета, хумуса, песка, глине, ђубрива и сл.), дел. 20.15
 • производњу производа од тресета, дел. 23.99

Шифра 08.93 - Експлоатација натријум-хлорида

Обухвата:
 • експлоатацију халита (натријум-хлорида) из лежишта, укључујући растварање и пумпање
 • производњу соли испаравањем морске воде или других сланих вода
 • уситњавање, пречишћавање и рафинацију соли које обавља произвођач


Не обухвата:

 • прераду соли ради добијања јестиве соли, нпр. јодирање без експлоатације, дел. 10.84
 • производњу пијаће воде десалинизацијом сланих вода, дел. 36.00

Шифра 08.99 - Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

Обухвата:
 • експлоатацију различитих минерала као што су:
  • абразиви, азбест, фосилно брашно, графит, талк, фелдспат и др.
  • драго и полудраго камење, кварц, лискун и др.
  • природни асфалт и битумен

Област 09 - Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима

 

Обухвата специјализоване услуге у рударству,  за накнаду. Ово обухвата услуге код истраживања минералних сировина од проспекције до детаљних истраживања лежишта, као што су узорковање и обрада узорака, извођење истражног бушења, израда експлоатационих бушотина за нафту, хидрогеолошка и геомеханичка испитивања, минирања урудницима, израда јамскихпросторија, ископавање и одлагањекоповске раскривке, као и транспорт руде на експлоатационом пољу до постројења за припрему минералних сировина итд

ГРАНА 09.1  Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса

Шифра 09.10 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса

Обухвата:

 услуге које се обављају при истраживању и експлоатацији нафте и гаса за накнаду:

 •  услуге при проспекцијским и детаљним геолошким истраживањима
 •  истражно бушење и извођење осталих радова у коњукцији с тим
 •  утечњавање или регасификацију у циљу транспорта на експлоатационом пољу
 •  услуге одводњавања и пумпања за накнаду
 •  пробно бушење у вези са експлоатацијом нафте и гаса

Не обухвата:

 • наведене активности које обавља сам носилац одобрења за истраживање или експлоатацију нафтног или гасног поља, дел. 06.10 и 06.20
 • сервисирање и одржавање рударских машина и уређаја, дел. 33.12
 • утечњавање или регасификацију која се обавља код транспорта ван експлоатационог поља, дел. 52.21
 • инжењерске активности и технички консалтинг код геофизичких, сеизмичких и геолошких истраживања, дел. 71.12

ГРАНА 09.9 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда

Шифра 09.90 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда

Подразумева пружање услуга у вези са експлоатацијом осталих руда и камена обухваћених у областима 05, 07 и 08 за накнаду.

Обухвата:

 • услуге код истраживања минералних сировина
 • минирања у рудницима
 • израду јамских просторија
 • ископавање и одлагање коповске раскривке
 • транспорт руде на експлоатационом пољу
 • одводњавање и испумпавање
 • истражно бушење и сондирање

Не обухвата:

 • управљање рудницима и каменоломима за накнаду, дел. 05, 07 и 08
 • сервисирање и одржавање рударске механизације, дел. 33.12
 • инжењерске активности и технички консалтинг код геофизичких, сеизмичких и геолошких истраживања, дел. 71.12

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}