Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

   Преузмете: Уредба о класификацији делатности

У овај сектор сврстане су активности у вези са процесом уклањања разних форми отпада (укључујући сакупљање и обраду), попут чврстог или течног индустријског отпада или отпада из домаћинстава, као и активности контроле контаминираних депонија. Крајњи производ процеса обраде отпада или отпадних вода може бити (трајно) уклоњен или може да постане инпут за друге производне процесе. Активности снабдевања водом такође су сврстане у овај сектор.

Област 36 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

 

Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора, као и дистрибуција воде различитим средствима.

Грана 36.0 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Шифра 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде, као и рад система за наводњавање; нису укључене услуге наводњавања ни сличне помоћне услуге у пољопривреди.

Обухвата:

 • скупљање воде из језера, река, бунара, са извора и сл.
 • скупљање кишнице
 • пречишћавање воде
 • обраду воде у индустријске и друге сврхе
 • десалинизацију морске или подземне воде као главне активности у производњи воде
 • дистрибуцију воде цевоводом, возилом-цистерном или на други начин
 • рад канала за наводњавање

Не обухвата:

 • рад опреме за наводњавање за потребе пољопривреде, дел. 01.61
 • обраду отпадних вода ради спречавања загађења, дел. 37.00
 • цевоводни транспорт воде, дел. 49.50

 

Област 37 - Уклањање отпадних вода

 

Обухвата рад канализационих система или уређаја за различиту обраду воде, пречишћавање отпадних вода, скупљање отпада из воде, његово одстрањивање и одлагање.

Грана 37.0 - Уклањање отпадних вода

Шифра 37.00 - Уклањање отпадних вода

Обухвата:
 • рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода
 • скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
 • пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета
 • обраду/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса
 • одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода

Не обухвата:

 • деконтаминацију површинских и подземних вода на месту загађења, дел. 39.00
 • чишћење и одгушивање канализационих цеви у зградама, дел. 43.22

Област 38 - Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја

 

Обухвата сакупљање, третман и одлагање отпада (отпадних материја). Такође обухвата одвожење отпада и обављање припремних радњи за третман на пр. (разврставање отпада у посебне токове отпада).

Грана 38.1 - Скупљање отпада

Обухвата скупљање кућног (комуналног) и комерцијалног отпада у контејнере. То укључује посебно сакупљање отпада који није опасан од опасног отпада, на пр. кућни отпад, коришћене батерије, коришћено јестиво уље и масноће, коришћено моторно уље као и грађевински отпад.

Шифра 38.11 - Скупљање отпада који није опасан

Обухвата:
 • сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити
 • сакупљање рециклабилних материјала
 • сакупљање отпада са јавних површина
 • сакупљање грађевинског отпада
 • сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак
 • сакупљање текстилног отпада
 • активности у трансфер станицама за неопасан отпад

Не обухвата:

 • скупљање опасног отпада, дел. 38.12
 • рад депонија за одлагање отпада који није опасан, дел. 38.21
 • рад постројења за сортирање и раздвајање мешаног отпада (на папирни, пластични итд.) намењеног за рециклажу, дел. 38.32

Шифра 38.12 - Скупљање опасног отпада

Обухвата сакупљање чврстог и отпада који није чврст, на пр. експлозивног, оксидирајућег, запаљивог, токсичног, надражујућег, канцерогеног, корозивног, заразног и других супстанци и препарата опасних по људско здравље и животну средину. Обухвата идентификацију, обраду, паковање и обележавање отпада за транспорт.

Обухвата:

 • сакупљање опасног отпада као што су:
  • коришћена моторна уља
  • биолошки опасан отпад
  • нуклеарни отпад
  • коришћене батерије
 • активности у трансфер станицама за опасан отпад

Не обухвата:

 • чишћење и санацију контаминираних објеката, минираних локација, земљишта, затим подземних вода, одстрањивање азбеста, дел. 39.00

Грана 38.2 - Третман и одлагање отпада

Обухвата одлагање, третман пре одлагања, за различите врсте отпада и на различите начине, као што је третман органског отпада у циљу одлагања, третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и др. контаминирани отпад; третман и одлагање радиоактивних отпада из болница, истоварање отпадака на земљу или у воду, закопавање или заоравање остатака; одлагање коришћене робе као фрижидера, да се елиминише штетан отпад, одлагање отпада насталог инсенерацијом или сагоревањем. Укључује и добијање енергије приликом процеса инсинерације.

Не обухвата:

 • - третман и одлагање отпадних вода, дел. 37.00
 • - поновно искоришћавање отпадног материјала, дел. 38.3

Шифра 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:
 • рад депонија неопасног отпада
 • одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу.
 • третман органског отпада за одлагање

Не обухвата:

 • инсинерацију и спаљивање опасног отпада, дел. 38.22
 • рад постројења за сортирање мешовитог отпада као папир, пластика искоришћене лименке и метале за поновну употребу, дел. 38.32
 • деконтаминацију, чишћење земљишта, воде, одстрањивање опасног материја, дел. 39.00

Шифра 38.22 - Третман и одлагање опасног отпада

Обухвата одлагање и третман пре одлагања, опасног отпада чврстог и који није чврст укључујући отпад који је експлозиван, оксидирајући, запаљив, токсичан, иритирајући, канцероген, корозиван, инфективан и друге супстанце и препарате опасне по људско здравље и животну средину.

Обухвата:

 • рад постројења за третман опасног отпада
 • третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада
 • инсинерација опасног отпада
 • одлагање искоришћених уређаја (нпр. фрижидера), из којих се потом одстрањују штетне материје
 • третман, одлагање и складиштење радиоактивног нуклеарног отпада, укључујући:
  • третман и одлагање радиоактивног отпада из болница
  • инкапсулација, припрема или други третман нуклеарног отпада због складиштења

Не обухвата:

 • поновну прераду нуклеарног горива, дел. 20.13
 • инсинерација неопасног отпада, дел. 38.21
 • деконтаминацију и чишћење земљишта и вода, одстрањивање опасних материја ради смањења загађености, дел. 39.00

Грана 38.3 - Поновна употреба материјала

Шифра 38.31 - Демонтажа олупина

Обухвата демонтажу олупина било које врсте (аутомобила, бродова, рачунара, телевизора и других уређаја) у циљу поновне употребе материјала.

Не обухвата:

 • одлагање искоришћене робе као фрижидера ради елиминисања штетног отпада, дел. 38.22
 • демонтажу аутомобила, бродова, рачунара, телевизора и осталих апарата у циљу поновне продаје коришћених делова, сектор Г

Шифра 38.32 - Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу материјала из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир, пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије.

Примери физичког или хемијског процеса трансформације:

 • механичко дробљење металног отпада из шкољке аутомобила, машине за прање веша, бицикла и сл.
 • механичко смањење великих гвоздених делова као железничких вагона
 • сечење металног отпада, старих неупотребљивих возила
 • друге методе механичког третмана ради смањења запремине, као што су сечење и пресовање
 • регенерисање метала из фотографских отпадака на пр. фиксира, фотографског папира и филма
 • регенерисање гуме, као што су коришћене гуме за производњу секундарних сировина
 • сортирање и пелетирање пластике за производњу секундарних сировина (за цеви, саксије палете и сл.)
 • прерада (чишћење, топљење, млевење) отпада од пластике или гуме у гранулате
 • дробљење, чишћење и сортирање стакла
 • дробљење, чишћење и сортирање других врста отпада, као што је грађевински отпад за добијање секундарних сировина
 • прерада употребљеног јестивог уља и масти ради добијања секундарних сировина
 • прерада осталих отпадака од хране, пића, дувана и других остатака у секундарне сировине.

Не обухвата:

 • производња готових производа из секундарних сировина, као што су: производња предива и влакана од остатака конфекцијске робе, производња пулпе из отпадног папира, протектирање гума или производња метала из металног отпада, који треба да буду разврстани у одговарајуће делатности (сектор Ц прерађивачка индустрија)
 • прерада отпада од нуклеарног горива, дел. 20.13
 • претапање отпада и остатака од гвожђа, дел. 24.10
 • поновна употреба отпада у процесу спаљивања или инсинерације, дел. 38.2
 • третман и одлагање неопасног отпада, дел. 38.21
 • третман органског отпада ради одлагања укључујући процес компостирања, дел. 38.21
 • добијање енергије током процеса инсинерације неопасног отпада, дел. 38.21
 • третман и одлагање радиоактивног отпада из болница итд., дел. 38.22
 • третман и одлагање токсичног и контаминираног отпада, дел. 38.22
 • трговина на велико отпацима и остацима, дел. 46.77

Област 39 - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

 

Обухвата обезбеђивање услуга санације и рекултивације, као што су: чишћење контаминираних објеката и локација, земљишта, површинских и подземних вода.

Грана 39.0 - Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом

Шифра 39.00 - Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом

Обухвата:
 • деконтаминацију земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода
 • деконтаминацију индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације
 • деконтаминацију и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија
 • чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље
 • одстарњивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја
 • остало специјализовано чишћење и санирање животне средине

Не обухвата:

 • уништавање штеточина у пољопривреди, дел. 01.61
 • пречишћавање воде, дел. 36.00
 • третман и одлагање неопасног отпада, дел. 38.21
 • третман и одлагање опасног отпада, дел. 38.22
 • чишћење путева, прање улица и одстрањивање леда и снега, дел. 81.29
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}