Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Ф - Грађевинарство

   Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата опште и специјализоване грађевинске радове на зградама и осталим грађевинама. Обухватају се новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.

Опште грађевинарство представља изградњу комплетних стамбених и пословних зграда, продавница и других јавних зграда, помоћних и пољопривредних зграда и сл., или, пак, изградњу осталих грађевина као што су аутопутеви, улице, мостови, тунели, железничке пруге, аеродроми, пристаништа и други приобални објекти, системи за наводњавање, канализациони системи, индустријски објекти, цевоводи и електрични водови, спортски објекти итд.

Ови послови могу да се обављају за сопствени или за туђ рачун. Део радова, а понекад и целокупне радове, могу да обављају подизвођачи. Овде се сврстава јединица којој је поверена целокупна одговорност за грађевински пројекат.
Обухвата и поправку зграда и осталих грађевина.

У овај сектор сврстани су целокупна изградња зграда (област 41), целокупни радови на изградњи осталих грађевина (област 42), као и специјализоване грађевинске активности, и то само ако се изводе као део грађевинског процеса (област 43).

Изнајмљивање грађевинске опреме с руковаоцем класификује се као специјализовани грађевински рад који се изводи коришћењем ове опреме.

Такође обухвата организацију извођења грађевинских пројеката (разрада грађевинских пројеката) зграда или осталих грађевина, у коју су укључена финансијска, техничка и физичка средства потребна за остварење грађевинског пројекта ради касније продаје.

Уколико се ови радови не изводе ради касније продаје грађевине него ради сопственог коришћења (нпр. давање у закуп простора у сопственим зградама, прерађивачки послови у фабрици), јединица се не сврстава овде него се разврстава према оперативним пословима, тј. стварном стању, производњи итд.

Област 41 - Изградња зграда

 

Обухвата изградњу свих врста зграда. Ту су сврстане новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.

Обухваћена је изградња комплетних стамбених и пословних зграда, продавница и других јавних и помоћних зграда, пољопривредних зграда и сл.

Грана 41.1 - Разрада грађевинских пројеката

Шифра 41.10 - Разрада грађевинских пројеката

Обухвата:
 • разраду грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде обједињавањем финансијских, техничких и физичких средстава неопходних за реализацију грађевинских пројеката ради касније продаје

Не обухвата:

 • изградњу зграда, дел. 41.20
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • услуге руковођења пројектом које су у вези с грађевинским пројектом, дел. 71.1

 

Грана 41.2 - Изградња стамбених и нестамбених зграда

Обухвата изградњу комплетних објеката или за свој рачун, с наменом продаје, или на основу уговора. Део изградње или целокупну изградњу може изводити подизвођач радова.

Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се делатност сврстава у област 43.

Шифра 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда

Обухвата:
 • изградњу свих врста стамбених зграда:
  • зграда с једним станом
  • зграда с више станова, укључујући и вишеспратне зграде
 • изградњу свих врста нестамбених зграда:
  • зграда за индустријску производњу, нпр. фабрика, радионица, монтажних постројења итд.
  • болница, школа и пословних зграда
  • хотела, продавница, тржних центара и ресторана
  • аеродромских зграда
  • спортских дворана
  • паркинг гаража, укључујући и подземне гараже
  • складишта
  • зграда за обављање верских обреда
 • монтажу и подизање монтажних грађевина на градилишту
 • преправке и обнову постојећих стамбених грађевина

Не обухвата:

 • изградњу индустријских постројења, осим зграда, дел. 42.99
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

Област 42 - Изградња осталих грађевина

 

Обухвата изградњу осталих грађевина. Овде спадају новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.

Обухвата се изградња (сложених, тешких) грађевина као што су аутопутеви, путеви, улице, мостови, тунели, железничке пруге, аеродромске стазе, пристаништа и други објекти на води, системи за наводњавање, канализациони системи, индустријска постројења, цевоводи и електрични водови и спортска игралишта. Ови радови могу се обављати за сопствени рачун или за накнаду.

Део радова, а понекад и целокупне радове, могу да обављају подизвођачи.

Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се делатност сврстава у област 43.

 

Грана 42.1 - Изградња путева и железничких пруга

Шифра 42.11 - Изградња путева и аутопутева

Обухвата:
 • изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке
 • површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима:
  • асфалтирање путева
  • бојење и обележавање ознака на путевима
  • постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
 • изградњу аеродромских писта

Не обухвата:

 • постављање уличне расвете и електричне сигнализације,
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

Шифра 42.12 - Изградња железничких пруга и подземних железница

Обухвата:
 • изградњу железничких пруга и подземних железница

Не обухвата:

 • постављање расвете и електричне сигнализације, дел. 43.21
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • техничко руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

Шифра 42.13 - Изградња мостова и тунела

Обухвата:
 • изградњу мостова, укључујући и мостове за уздигнуте аутопутеве (вијадукте)
 • изградњу тунела

Не обухвата:

 • постављање расвете и електричне сигнализације, дел. 43.21
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

 

Грана 42.2 - Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова

Шифра 42.21 - Изградња цевовода

Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система.

Обухвата:
 • изградњу осталих грађевина за:
  • цевоводе за пренос на велике даљине и градске цевоводе (међумесни и локални цевоводи)
  • главне доводе и мрежу
  • системе за наводњавање (канали)
  • резервоаре
 • изградњу:
  • одводних система (колектора), укључујући и поправке
  • постројења за депоновање отпадних вода
  • црпних станица
 • копање бунара

Не обухвата:

 • руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

Шифра 42.22 - Изградња електричних и телекомуникационих водова

Обухвата изградњу водова за дистрибуцију електричне енергије и телекомуникација и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система.

Обухвата:
 • изградњу осталих грађевина за:
  • међумесне и локалне комуникационе и енергетске далеководе и мрежу
  • електране

Не обухвата:

 • руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

 

Грана 42.9 - Изградња осталих грађевина

Шифра 42.91 - Изградња хидротехничких објеката

Обухвата:
 • изградњу:
  • водених путева, пристаништа, марина, устава и др., као и извођење речних радова (утврђивање обала)
  • брана и насипа
 • ископавање (багеровање) водених путева

Не обухвата:

 • руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

Шифра 42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина

Обухвата:
 • изградњу индустријских постројења, осим зграда као што су:
  • рафинерије
  • постројења хемијске индустрије
 • изградњу грађевина које нису зграде, као што су:
  • спортски објекти на отвореном
 • опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.)

Не обухвата:

 • монтажу индустријских апарата и опреме, дел. 33.20
 • парцелисање земљишта без опремања потребном инфраструктуром, дел. 68.10
 • услуге руковођења пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

Област 43 - Специјализовани грађевински радови

 

Обухватају се специјализовани грађевински радови (посебни занати), тј. изградња делова зграда и осталих грађевина или припремни радови за њих.

Ови радови су обично специјализовани на начин да се могу изводити на различитим грађевинама и захтевају поседовање посебне врсте стручности или опреме. То су, на пример: побијање стубова, изградња темеља, израђивање носећих зидова, бетонирање, зидање опеком, поплочавање каменом, постављање грађевинских скела, покривање кровова итд.

Подизање челичних конструкција разврстава се овде само под условом да конструкције не производи сама јединица. Специјализоване врсте радова већином изводе подизвођачи радова, а најчешће када је реч о поправкама рађеним непосредно за власника непокретности.

Такође се укључују завршни и занатски радови.

Обухваћене су и све врсте монтажа потребних за функционисање грађевине. Ове активности најчешће се изводе на самом градилишту, мада део послова може да буде изведен у специјалним радионицама.

Укључени су радови као што су увођење инсталација водовода, централног грејања и клима-уређаја, антена, алармних система и остали електрорадови, инсталирање система распршивача, лифтова и покретних степеница и др.

Овде спадају и изолациони радови (од влаге, топлоте, звука), лимарски радови, постављање расхладних уређаја, инсталирање расвете и система сигнализације за путеве, железницу, аеродроме, луке итд. Поправке које се односе на поменуте активности такође су укључене.

Завршни радови грађења обухватају радове којима се довршава и завршава грађевина, као што су застакљивање, кречење, фарбање, или покривање разним врстама материјала (паркет, тепих (итисон), тапете итд.), затим пескарење, завршни тесарски радови, звучна изолација, чишћење екстеријера итд. Поправке попут споменутих активности такође су укључене.

Изнајмљивање грађевинских машина с руковаоцем сврстава се у оне делатности грађевинарства за чије се обављање те машине изнајмљују.

Грана 43.1 - Рушење и припремање градилишта

Обухвата припремање градилишта за касније обављање грађевинске активности и укључује претходно уклањање постојећих објеката.

Шифра 43.11 - Рушење објеката

Обухвата:
 • рушење и демонтажу зграда и других објеката

Шифра 43.12 - Припремна градилишта

Обухвата:
 • рашчишћавање градилишта
 • земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.
 • припремне радове за рударство: уклањање ископа и друге радове и припремање минералних налазишта, осим земљишта с нафтом и гасом
 • дренажне радове на градилишту
 • дренажне радове на пољопривредном или шумском земљишту

Не обухвата:

 • бушење ради производње сирове нафте и природног гаса, дел. 06.10 и 06.20
 • деконтаминацију тла, дел. 39.00
 • бушење и копање бунара, дел. 42.21
 • ископ окна, дел. 43.99

Шифра 43.13 - Испитивање терена бушењем и сондирањем

Обухвата:
 • испитивање терена бушењем и сондирањем и узимање узорака ради проучавања терена и грађења, као и у геофизичке, геолошке или друге сврхе

Не обухвата:

 • бушење експлоатационих извора нафте или гаса, дел. 06.10 и 06.20
 • помоћне услуге испитивања бушењем и сондирањем током рударских активности, дел. 09.90
 • бушење и копање бунара, дел. 42.21
 • ископ окна, дел. 43.99
 • истраживања нафте и гаса, геофизичка, геолошка и сеизмичка мерења, дел. 71.12

Грана 43.2 - Инсталациони радови у грађевинарству

Обухвата инсталационе радове који потпомажу функционисање грађевине као такве, укључујући постављање инсталација електричне енергије, цевовода (водовода, гасовода и канализације), система за грејање и климатизацију, покретних степеница и др.

Шифра 43.21 - Постављање електричних инсталација

Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:
 • постављање инсталација:
  • електричних водова и прикључака
  • телекомуникационих водова
  • водова за рачунарску мрежу, кабловску телевизију, укључујући оптичке каблове
  • сателитских антена
  • расветних система
  • противпожарне аларме
  • алармне системе против провала
  • уличне расвете и електричних сигнала
  • расвете на аеродромским пистама
 • прикључивање електричних апарата за домаћинство, укључујући подно грејање

Не обухвата:

 • изградњу комуникационих и енергетских далековода, дел. 42.22
 • надзор и даљински надзор електронских сигурносних система, као што су аларми против провале и противпожарни заштитни системи, укључујући њихово инсталирање и одржавање, дел. 80.20

Шифра 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Обухвата инсталирање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке:
 • постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за:
  • грејне системе (на струју, гас или нафту)
  • пећи (котларнице) и расхладне торњеве
  • соларне неелектричне колекторе
  • водоводну и санитарну опрему
  • вентилациону и климатизациону опрему и канале
  • уређаје за гас
  • цеви за испарења
  • противпожарне системе
  • системе за ротациони распршивач
 • ископ канала за инсталационе радове

Не обухвата:

 • постављање електричног подног грејања, дел. 43.21

Шифра 43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству

Обухвата инсталирање остале опреме (осим електричне, водоводне, канализационе) за грејне и климатизационе системе или индустријска постројења у зградама и осталим грађевинама.

Обухвата:
 • постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за:
  • лифтове и покретне степенице
  • аутоматска и обртна врата
  • громобране
  • систем за вакуумско чишћење
  • топлотну и звучну изолацију, заштиту од вибрација и др.

Не обухвата:

 • инсталирање индустријских машина, дел. 33.20

Грана 43.3 - Завршни грађевинско-занатски радови

Шифра 43.31 - Малтерисање

Обухвата:
 • малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и других објеката и украсне штуко-радове, укључујући и наношење одговарајуће подлоге

Шифра 43.32 - Уградња столарије

Обухвата:
 • уградњу врата (осим аутоматских и обртних), прозора, оквира за врата и прозоре од дрвета или другог материјала
 • уградњу кухињске опреме, ормана, степеништа, опреме за радње и сл.
 • уградњу намештаја
 • унутрашње довршавање таваница, покретних делова и др.

Не обухвата:

 • уграђивање аутоматских и обртних врата, дел. 43.29

Шифра 43.33 - Постављање подних и зидних облога

Обухвата:
 • постављање, поплочавање, намештање (или облагање) у зградама и осталим грађевинама:
  • керамичких, бетонских или камених, зидних или подних плочица, и облагање пећи керамичким плочицама
  • паркета и других подних облога од дрвета, покривање зидова дрветом
  • таписона и линолеумских подних покривача, укључујући и оне од гуме или пластичних маса
  • подних и зидних облога од тераца, мермера, гранита или шкриљца
  • тапета

Шифра 43.34 - Бојење и застакљивање

Обухвата:
 • унутрашње и спољашње бојење зграда
 • бојење осталих грађевина
 • застакљивање, постављање огледала и др.

Не обухвата:

 • уградњу прозора, дел. 43.32

Шифра 43.39 - Остали завршни радови

Обухвата:
 • чишћење нових зграда након изградње
 • остале непоменуте завршне радове

Не обухвата:

 • унутрашње декоратерске радове, дел. 74.10
 • унутрашње чишћење зграда и осталих грађевина, дел. 81.21
 • специјално унутрашње и спољашње чишћење зграда, дел. 81.22

Грана 43.9 - Остали специфични грађевински радови

Шифра 43.91 - Кровни радови

Обухвата:
 • подизање кровова
 • покривање кровова

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство без руковаоца, дел. 77.32

Шифра 43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови

Обухвата:
 • специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите врсте грађевина а захтевају поседовање специјалних вештина или специјалне опреме:
  • изградњу темеља (фундирање), укључујући побијање шипова
  • постављање изолације против влаге и хидроизолација
  • уклањање влаге у зградама
  • копање окна
  • монтирање индустријски произведених челичних елемената које извођач радова није произвео
  • армирање
  • зидање опеком и каменом
  • монтирање и демонтирање скела и радних платформи, укључујући и рад на скелама и радним платформама узетим у закуп
  • подизање димњака, индустријских пећи и др.
  • извођење радова по специјалним захтевима, за које је неопходнавештина пењања и знање коришћења одговарајуће опреме, тј. рад на високим објектима
 • извођење подземних радова
 • изградњу спољних базена за пливање
 • чишћење паром, пескарење и слични радови на спољашности зграде
 • изнајмљивање кранова и друге опреме за изградњу која не може бити сврстана у специфични тип изградње, заједно с радницима

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина и опреме за изградњу или рушење без руковаоца, дел. 77.32

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}