Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

  Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Овај сектор обухвата трговину свим врстама робе на велико и на мало (продаја без прераде) и пружање услуга при продаји робе. Трговина на велико и трговина на мало представљају последње фазе у дистрибуцији робе. Обухваћена је и поправка моторних возила и мотоцикала.

Продаја без прераде укључује уобичајене поступке (манипулације) који су повезани с трговином, нпр. сортирање, разврставање и склапање робе, мешање робе, флаширање (с претходним чишћењем боца или без њега), паковање, раздељивање на мање количине и препакивање ради дистрибуције, складиштење (замрзавањем или хлађењем или без тога).

Област 45. обухвата све делатности које се односе на продају и поправку моторних возила и мотоцикала, док области 46. и 47. обухватају све остале делатности трговине. Разлика између области 46. (Трговина на велико) и 47. (Трговина на мало) заснива се на претежној врсти купца.

Трговина на велико јесте препродаја (продаја без прераде) нове или коришћене робе трговцима на мало, индустријским, трговачким и професионалним корисницима или установама или другим трговцима на велико, или обухвата деловање брокера или посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.

Главни пословаоци који су овде обухваћени јесу: трговци на велико, тј. велетрговци који продају робу у своје име и за свој рачун, као што су трговачки посредници или препродавци, дистрибутери индустријских производа, извозници, увозници и потрошачке задруге. Осим њих, обухваћени су и продајни огранци и продајне пословнице (али не и продавнице на мало) које су у саставу производних јединица, а раздвојени су од њихових постројења или рудника и обављају пласман њихових производа, с тим да примљене поруџбине не извршавају директним отпремањем из постројења или рудника. Обухваћени су и трговачки посредници, комисионари, брокери и задруге ангажоване у циљу пласмана пољопривредних производа.

У трговини на велико често се физички састављају (склапају), сортирају и разврставају велике количине робе и деле се на мање партије, препакују и поново раздељују на мање количине (нпр. фармацеутски производи); обављају се још и складиштење, хлађење, испоручивање и инсталирање робе, маркетиншки се делује на купце и дизајнирају се етикете.

Трговина на мало је препродаја (продаја без прераде) нове или коришћене робе купцима ради личне потрошње или потрошње у домаћинству, и то у продавницама, робним кућама, на тезгама, преко поште или интернета, посредством продаваца који долазе купцима на врата, уличних продаваца, потрошачких задруга, аукцијских кућа итд. Већина трговаца на мало продаје робу у своје име и за свој рачун, али поједини раде и као заступници за туђ рачун и продају робу на консигнацијској или на комисионој основи.

Област 45 - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала

 

Ова област обухвата све делатности (осим производње и изнајмљивања) у вези с моторним возилима и мотоциклима, укључујући камионе и теретна возила, као што су трговина на велико и трговина на мало новим и половним возилима, поправка и одржавање возила и трговина на велико и трговина на мало деловима и прибором за моторна возила и мотоцикле. Обухваћене су и делатности посредника у трговини на велико и трговини на мало возилима, аукцијска трговина на велико аутомобилима и трговина на велико путем интернета.

Обухвата и активности као што су прање, полирање, итд.

Не обухвата трговину на мало моторним горивима и мазивима или производима за хлађење, као ни изнајмљивање моторних возила и мотоцикала.

Грана 45.1 - Трговина моторним возилима

Шифра 45.11 - Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

Обухвата:
 • трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
  • путничким моторним возилима, укључујући и специјална путничка моторна возила као што су амбулантна возила, мини-аутобуси и др.
 • трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (< 3,5 т носивости)

Не обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за моторна возила, дел. 45.3
 • изнајмљивање моторних возила с возачем, дел. 49.39
 • изнајмљивање моторних возила без возача, дел. 77.11

Шифра 45.19- Трговина осталим моторним возилима

Обухвата:
 • трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
  • камионима, приколицама и полуприколицама
  • возилима за камповање као што су камп-приколице и мото-куће
 • трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (> 3,5 т носивости)

Не обухвата:

 • трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за моторна возила, дел. 45.3
 • изнајмљивање моторних возила с возачем, дел. 49.41
 • изнајмљивање моторних возила без возача, дел. 77.12

 

Грана 45.2 - Одржавање и поправка моторних возила

Шифра 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила

Обухвата:
 • одржавање и поправку моторних возила:
  • механичке поправке
  • електричне поправке
  • поправку електронских система убризгавања
  • редован сервис
  • поправку каросерије
  • поправку делова моторног возила
  • прање, полирање и др.
  • прскање и бојење
  • поправку ветробрана и прозора
  • поправку седишта у моторним возилима
 • поправку, подешавање или замену спољних и унутрашњих гума
 • заштиту од корозије
 • накнадно уграђивање делова и додатне опреме

 

Грана 45.3 - Трговина деловима и прибором за моторна возила

Обухвата трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за моторна возила као што су:

 • спољашње и унутрашње гуме
 • свећице за аутомобиле, батерије, опрема за осветљење, електрична опрема итд.

Шифра 45.31 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила

Шифра 45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Не обухвата:
 • трговину на мало моторним горивима, дел. 47.30

 

Грана 45.4 - Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала

Шифра 45.40 - Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала

Обухвата:
 • трговину на велико и трговину на мало мотоциклима, укључујући мопеде
 • трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором за мотоцикле (путем поште или посредника)
 • одржавање и поправку мотоцикала

Не обухвата:

 • трговину на велико бициклима и њиховим деловима и прибором, дел. 46.49
 • трговину на мало бициклима и њиховом деловима и прибором, дел. 47.64
 • изнајмљивање мотоцикала, дел. 77.39
 • поправку и одржавање бицикала, дел. 95.29

 

Област 46 - Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Ова област обухвата трговину на велико за сопствени рачун или за накнаду (комисиона продаја) и односи се и на трговину на велико на домаћем тржишту и на међународну трговину на велико (увоз/извоз).

Не обухвата:

 • трговину на велико моторним возилима, камп-приколицама и мотоциклима, дел. 45.1 и 45.4
 • трговину на велико прибором за моторна возила, дел. 45.31 и 45.40
 • изнајмљивање и давање у закуп (лизинг), дел. 77
 • паковање чврсте робе и флаширање течне или гасовите робе, укључујући мешање и филтрирање за трећа лица, дел. 82.92

Грана 46.1 - Трговина на велико за накнаду

Обухвата:

 • делатност трговачких посредника и свих других трговаца на велико који раде у име и за рачун других
 • повезивање продаваца и купаца и уговарање трговачких послова у име власника робе, укључујући склапање послова преко интернета
 • делатност аукцијских кућа у трговини на велико, укључујући и трговину на велико преко интернета

Не обухвата:

 • посредовање при трговини моторним возилима, дел. 45.1
 • трговину на велико за сопствени рачун, дел. 46.2-46.9
 • делатност посредника код осигурања, дел. 66.22
 • делатност посредника код продаје непокретности, дел. 68.31

Шифра 46.11 - Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.12 - Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија

Обухвата посредовање у продаји:
 • горива, руда, метала и индустријских хемикалија, укључујући ђубрива

Не обухвата:

 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.13 - Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.14 - Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона

Обухвата посредовање у продаји:
 • машина, укључујући канцеларијске машине и рачунаре, индустријску опрему, бродове и авионе

Не обухвата:

 • посредовање у трговини моторним возилима, дел. 45.1
 • аукцијску продају моторних возила, дел. 45.1
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.15 - Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.16 - Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.17 - Посредовање у продаји хране, пића и дувана

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Шифра 46.18 - Специјализовано посредовање у продаји посебних производа

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99
 • делатност агената осигурања, дел. 66.22
 • делатност агената за пословање некретнинама, дел. 68.31

Шифра 46.19 - Посредовање у продаји разноврсних производа

Не обухвата:
 • трговину на велико у сопствено име, дел. 46.2-46.9
 • трговину на мало изван продавница, преко агената продаје, дел. 47.99

Грана 46.2 - Трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама

Шифра 46.21 - Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Обухвата трговину на велико:
 • житарицама и семењем
 • плодовима уљарица
 • сировим дуваном
 • храном за животиње и пољопривредним сировинама на другом месту непоменутим

Не обухвата:

 • трговину на велико текстилним влакнима, дел. 46.76

Шифра 46.22 - Трговина на велико цвећем и садницама

Обухвата:
 • трговину на велико цвећем, садницама и луковицама

Шифра 46.23 - Трговина на велико животињама

 

Шифра 46.24 - Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом

Грана 46.3 - Трговина на велико храном, пићима и дуваном

Шифра 46.31 - Трговина на велико воћем и поврћем

Обухвата:
 • трговину на велико свежим воћем и поврћем
 • трговину на велико конзервисаним воћем и поврћем

Шифра 46.32 - Трговина на велико месом и производима од меса

 

Шифра 46.33 - Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима

Обухвата:
 • трговину на велико млечним производима
 • трговину на велико јајима и производима од јаја
 • трговину на велико јестивим уљима и мастима животињског и биљног порекла

Шифра 46.34 - Трговина на велико пићима

Обухвата:
 • трговину на велико алкохолним пићима
 • трговину на велико безалкохолним пићима
 • куповину вина на велико и флаширање без прераде

Не обухвата:

 • мешање вина или дестилисаног алкохолног пића, дел. 11.01 и 11.02

Шифра 46.35 - Трговина на велико дуванским производима

 

Шифра 46.36 - Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима

Обухвата:
 • трговину на велико шећером, чоколадом и слаткишима
 • трговину на велико пекарским производима

Шифра 46.37 - Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима

 

Шифра 46.38 - Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце

Обухвата:
 • трговину на велико осталом храном као што су риба, ракови и мекушци
 • трговину на велико припремљеним јелима
 • трговину на велико храном за кућне љубимце

Шифра 46.39 - Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Грана 46.4 - Трговина на велико предметима за домаћинство

Обухвата трговину на велико предметима за домаћинство, укључујући и текстил.

Шифра 46.41 - Трговина на велико текстилом

Обухвата:
 • трговину на велико предивима
 • трговину на велико тканинама
 • трговину на велико рубљем за домаћинство
 • трговину на велико галантеријом: иглама, концем за шивење и сл.

Не обухвата:

 • трговину на велико текстилним влакнима, дел. 46.76

Шифра 46.42 - Трговина на велико одећом и обућом

Обухвата:
 • трговину на велико одећом, укључујући и спортску одећу
 • трговину на велико галантеријом: рукавицама, краватама, нараменицама и др.
 • трговину на велико обућом
 • трговину на велико предметима од крзна
 • трговину на велико кишобранима

Не обухвата:

 • трговину на велико накитом, дел. 46.48
 • трговину на велико предметима од коже, дел. 46.49
 • трговину на велико специјалном спортском обућом као што је обућа за скијање, дел. 46.49

Шифра 46.43 - Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

Обухвата:
 • трговину на велико електричним апаратима за домаћинство
 • трговину на велико радио и ТВ опремом
 • трговину на велико фотографском и оптичком опремом
 • трговину на велико електричним грејним уређајима
 • трговину на велико снимљеним аудио и видео тракама, ЦД-овима и ДВД-овима

Не обухвата:

 • трговину на велико неснимљеним аудио и видео тракама, ЦД-овима и ДВД-овима, дел. 46.52
 • трговину на велико машинама за шивење, дел. 46.64

Шифра 46.44 - Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење

Обухвата:
 • трговину на велико порцуланом и стакленом робом
 • трговину на велико средствима за чишћење

Шифра 46.45 - Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

Обухвата:
 • трговину на велико парфимеријским и козметичким производима и сапунима

Шифра 46.46 - Трговина на велико фармацеутским производима

Обухвата:
 • трговину на велико фармацеутским и медицинским производима

Шифра 46.47 - Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење

Обухвата:
 • трговину на велико намештајем за домаћинство
 • трговину на велико теписима
 • трговину на велико опремом за осветљење

Не обухвата:

 • трговину на велико канцеларијским намештајем, дел. 46.65

Шифра 46.48 - Трговина на велико сатовима и накитом

 

Шифра 46.49 - Трговина на велико осталим производима за домаћинство

Обухвата:
 • трговину на велико производима од дрвета, прућа, плуте и сл.
 • трговину на велико бициклима и деловима и прибором за бицикле
 • трговину на велико производима од папира, књигама, часописима и новинама
 • трговину на велико предметима од коже и прибором за путовање
 • трговину на велико музичким инструментима
 • трговину на велико играма и играчкама
 • трговину на велико спортским предметима, укључујући спортску обућу као што је обућа за скијање

Грана 46.5 - Трговина на велико информационо-комуникационом опремом

Обухвата трговину на велико опремом за информационо-комуникациону технологију (рачунарима, телекомуникационом опремом и деловима).

Шифра 46.51 - Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима

Обухвата:
 • трговину на велико рачунарима и рачунарском опремом
 • трговину на велико софтверима

Не обухвата:

 • трговину на велико електронским деловима, дел. 46.52
 • трговину на велико канцеларијским машинама и опремом (осим рачунарске и периферне опреме), дел. 46.66

Шифра 46.52 - Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом

Обухвата:
 • трговину на велико електронским компонентама (вентилима и цевима)
 • трговину на велико полупроводничком опремом
 • трговину на велико интегрисаним колима и микрочиповима
 • трговину на велико штампаним колима
 • трговину на велико неснимљеним аудио и видео тракама, магнетним и оптичким дисковима (ЦД, ДВД)
 • трговину на велико телефонима и комуникационом опремом

Не обухвата:

 • трговину на велико снимљеним аудио и видео тракама и дискетама, магнетним и оптичким дисковима (ЦД, ДВД), дел. 46.43
 • трговину на велико рачунарима и рачунарском опремом, дел. 46.51

Грана 46.6 - Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором

Обухвата трговину на велико специјализованим машинама, опремом и прибором за све врсте индустрије и машинама опште намене.

Шифра 46.61 - Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором

Обухвата:
 • трговину на велико пољопривредним машинама и опремом:
  • плуговима, растресачима ђубрива и сејачицама
  • жетелицама
  • вршалицама
  • машинама за мужу
  • машинама за живинарство и пчеларство
  • тракторима који се користе у пољопривреди и шумарству
  • косачицама, без обзира на врсту погона

Шифра 46.62 - Трговина на велико алатним машинама

Обухвата:
 • трговину на велико алатним машинама свих врста и за све материјале
 • трговину на велико аутоматизованим алатним машинама

Шифра 46.63 - Трговина на велико рударским и грађевинским машинама

 

Шифра 46.64 - Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење

Обухвата:
 • трговину на велико аутоматизованим машинама за текстилну индустрију и аутоматизо-ваним машинама за шивење и плетење

Шифра 46.65 - Трговина на велико канцеларијским намештајем

Обухвата:
 • услуге у трговини на велико које се односе на:
  • производе сврстане у дел. 31.01

Шифра 46.66 - Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

Обухвата:
 • трговину на велико канцеларијским машинама и опремом, осим рачунарима и рачунарским периферном опремом

Не обухвата:

 • трговину на велико рачунарима и рачунарском опремом, дел. 46.51
 • трговину на велико електронским деловима, телефонима и комуникационом опремом, дел. 46.52

Шифра 46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом

Обухвата:
 • трговину на велико транспортном опремом, осим моторним возилима, мотоциклима и бициклима
 • трговину на велико роботима за производне линије
 • трговину на велико жицом, прекидачима и другом инсталационом опремом за употребу у индустрији
 • трговину на велико електричним предметима као што су електромотори, трансформатори и прекидачи
 • трговину на велико осталим непоменутим машинама које се користе у индустрији (осим у рударству, нискоградњи и високоградњи и текстилној индустрији), трговини, навигацији и другим делатностима
 • трговину на велико мерним инструментима и уређајима

Не обухвата:

 • трговину на велико моторним возилима, приколицама и караванима, дел. 45.1
 • трговину на велико деловима и опремом за моторна возила, дел. 45.31
 • трговину на велико мотоциклима, дел. 45.40
 • трговину на велико бициклима, дел. 46.49

Грана 46.7 - Остала специјализована трговина на велико

Обухвата остале специјализоване делатности трговине на велико које нису разврстане у друге групе ове гране. Ова грана обухвата трговину на велико полупроизводима, осим пољоривредних, који се обично не користе у домаћинству.

Шифра 46.71 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

Обухвата:
 • трговину на велико горивима, мазивима и уљима као што су:
  • ћумур, угаљ, кокс, огревно дрво и нафта
  • сирова нафта, непрерађено уље, дизел гориво, бензин, уље за ложење, уље за огрев и керозин
  • течни бензин, бутан и пропан
  • уља за подмазивање и масти и рафинисани производи од нафте

Шифра 46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

Обухвата:
 • трговину на велико рудама гвожђа и обојених метала
 • трговину на велико рудама гвожђа и обојених метала у примарним облицима
 • трговину на велико полупроизводима од гвожђа и обојених метала на другом месту непоменутим
 • трговину на велико златом и другим племенитим металима

Не обухвата:

 • трговину на велико металним отпацима, дел. 46.77

Шифра 46.73 - Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

Обухвата:
 • трговину на велико необрађеним дрветом
 • трговину на велико производима добијеним примарном обрадом дрвета
 • трговину на велико бојама и лаковима
 • трговину на велико грађевинским материјалима као што су песак и шљунак
 • трговину на велико равним стаклом
 • трговину на велико зидним тапетама и прекривачима за под
 • трговину на велико санитарном опремом:
  • кадама, лавабоима и тоалетним и другим санитарним предметима од порцулана
 • трговину на велико монтажним кућама

Шифра 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Обухвата:
 • трговину на велико металном робом и бравама
 • трговину на велико прикључцима и деловима прибора
 • трговину на велико грејачима за воду
 • трговину на велико санитарном инсталационом опремом:
  • цевима, водовима, славинама, Т-деловима, спојевима, гуменим цевима и др.
 • трговину на велико алаткама као што су чекићи, тестере, бургије и другим ручним алатом

Шифра 46.75 - Трговина на велико хемијским производима

Обухвата:
 • трговину на велико индустријским хемикалијама:
  • анилином, штампарским бојама, етеричним уљима, индустријским гасовима, хемијским лепилима, основама за боје, синтетичким смолама, метанолом, парафином, мирисима и зачинима, содом, индустријском соли, киселинама и сумпорним једињењима, дериватима скроба и др.
 • трговину на велико ђубривима и хемијским производима за пољопривреду

Шифра 46.76 - Трговина на велико осталим полупроизводима

Обухвата:
 • трговину на велико пластичним масама у примарним облицима
 • трговину на велико гумом и каучуком
 • трговину на велико текстилним влакнима и др.
 • трговину на велико неупакованим папиром
 • трговину на велико драгим камењем

Шифра 46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима

Обухвата:
 • трговину на велико металним и неметалним отпацима и остацима намењеним за рециклажу, укључујући сакупљање, сортирање, одвајање и расклапање коришћене робе (као што су аутомобили) ради добијања употребљивих делова; паковање и препакивање, складиштење и испоруку, али без стварног процеса прераде
 • трговину на велико старим папиром
 • демонтажу аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање и препродају употребљивих делова

Не обухвата:

 • сакупљање и обрађивање индустријског и комуналног отпада (из домаћинстава и индустрије), дел. 38.1
 • обрађивање отпада, и то не ради даље употребе у индустријском производном процесу, већ у циљу одлагања, дел. 38.2
 • прерађивање отпадака и остатака у секундарне сировине када се захтева прави процес трансформације (секундарне сировине које настају из тог процеса подесне су за директну употребу у индустријском производном процесу, али не представљају коначан производ), дел. 38.3
 • демонтирање аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме намењене за рециклирање, дел. 38.31
 • механичко пресовање старих аутомобила, дел. 38.32
 • резање бродова, дел. 38.31
 • трговину на мало коришћеним производима, дел. 47.79

Грана 46.9 - Неспецијализована трговина на велико

Шифра 46.90 - Неспецијализована трговина на велико

Обухвата:
 • трговину на велико различитом робом, без посебне специјализације

Област 47 - Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

 

Обухвата препродају (продају без прераде) нових и коришћених производа, углавном за личну употребу и потрошњу у домаћинству, у продавницама, робним кућама, на тезгама, преко поште, преко уличних продаваца, аквизитера, потрошачких задруга и сл.

Трговина на мало најпре се разврстава према врсти продајног објекта (Трговина на мало у продавницама: гране 47.1-47.7; Трговина на мало изван продавница: гране 47.8 и 47.9). Трговина на мало у продавницама обухвата продају на мало коришћене робе (група 47.79). Код продаје на мало у продавницама разликује се специјализована продаја на мало (гране 47.2-47.7) и неспецијализована продаја на мало (грана 47.1).

Наведене делатности даље су разврстане према врсти производа који се продају.

Продаја изван продавница дели се према облику продаје: продаја на тезгама и пијацама (грана 47.8) и остала продаја ван продавница, нпр. преко поште, интернета, од врата до врата, посредством аутомата за продају и сл. (грана 47.9).

Роба која се продаје у овој области ограничена је на такозвану робу широке потрошње или робу која се продаје на мало; не укључује се роба која се обично не продаје у малопродаји, нпр. жито, руде, индустријске машине, опрема и др. Овде спада и продаја на мало робе намењене становништву − изложена роба (као што су рачунари, канцеларијска опрема, боје, дрвна грађа), иако она не мора бити коришћена за личну употребу или употребу у домаћинству. Манипулације које су уобичајене у трговини не утичу на основни карактер робе и могу обухватити, на пример, сортирање, раздвајање, мешање и паковање.

Обухвата и:

 • трговину на мало преко комисионара
 • делатност аукцијских кућа код продаје на мало

Не обухвата:

 • трговину сопственим пољопривредним производима коју обављају пољопривредни произвођачи, дел. 01
 • производњу и продају робе која се обично разврстава као производња у дел. 10-32
 • продају моторних возила и мотоцикала и њихових делова, дел. 45
 • трговину житарицама, махунастим зрневљем, рудама, сировом нафтом, индустријским хемикалијама, гвожђем, челиком, индустријским машинама и опремом, дел. 46
 • продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за понети, дел. 56
 • изнајмљивање и лизинг предмета за личну употребу и за употребу у домаћинству, дел. 77.2

Грана 47.1 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Обухвата трговину на мало различитим производима у неспецијализованим продавницама као што су нпр. супермаркети и робне куће.

Шифра 47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Обухвата:
 • трговину на мало разноврсном робом, претежно храном, пићима или дуваном:
  • делатност продавница мешовите робе у којима се, поред хране, пића и дувана као главних производа, продају и разни други производи као што су одећа, намештај, кућни апарати, метална роба, козметика и др.

Шифра 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало разноврсном робом међу којом не преовлађују храна, пића и дуван
 • делатност робних кућа које се баве општом продајом разноврсних производа, укључујући одећу, намештај, кућне апарате, металну робу, козметику, накит, играчке, спортску опрему и др.

Грана 47.2 - Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама

Шифра 47.21 - Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало свежим воћем и поврћем
 • трговину на мало конзервисаним воћем и поврћем

Шифра 47.22 - Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало месом и месним производима (укључујући и живинско месо)

Шифра 47.23 - Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало рибом, плодовима мора и производима добијеним од њих

Шифра 47.24 - Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама

 

Шифра 47.25 - Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало алкохолним и безалкохолним пићима у специјализованим продавницама (која се не конзумирају на лицу места)

Шифра 47.26 - Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало дуваном и производима од дувана у специјализованим продавницама

Шифра 47.29 - Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • продају на мало млечних производа и јаја
 • продају на мало осталих прехрамбених производа, на другом месту непоменутих

Грана 47.3 - Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

Шифра 47.30 - Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • трговину на мало горивима за моторна возила и мотоцикле
 • трговину на мало производима за подмазивање и хлађење моторних возила

Не обухвата:

 • трговину на велико горивима, дел. 46.71
 • трговину на мало течним нафтним гасом за грејање или кување у домаћинствима, дел. 47.78

Грана 47.4 - Трговина на мало информационо-комуникационом опремом у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало информационе и комуникационе опреме (ИЦТ) као што су рачунари и периферна опрема, телекомуникациона опрема и електроника за широку потрошњу, у специјализованим продавницама.

Шифра 47.41 - Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • продају на мало у специјализованим продавницама:
  • рачунара и периферне опреме
  • конзола за видео-игре
  • посебно израђеног софтвера, укључујући видео-игре

Не обухвата:

 • трговину на мало неснимљеним тракама и дисковима, дел. 47.63

Шифра 47.42 - Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама

 

Шифра 47.43 - Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • продају на мало радијске и телевизијске опреме
 • продају на мало аудио и видео опреме
 • продају на мало уређаја за репродукцију и снимање ЦД-ова, ДВД-ова и др.

Не обухвата:

 • продају на мало грамофонских плоча, снимљених магнетофонских и видео трака, ласерских и сличних плоча и касета, дел. 47.63

Грана 47.5 - Трговина на мало осталом опремом за домаћинство у специјализованим продавницама

Обухвата трговину на мало опремом за домаћинство, нпр. текстилом, металном робом, теписима, електричним апаратима, намештајем и др., у специјализованим продавницама.

Шифра 47.51 - Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • тканина
 • предива за плетење
 • основних материјала за израду покривача, таписерија и веза
 • шиваћег прибора, игала, конца и сл.
 • текстила

Не обухвата:

 • трговину на мало одећом, дел. 47.71

Шифра 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • металне робе
 • боја, премаза и лакова
 • равног стакла
 • осталог грађевинског материјала као што су опека и цреп, дрво, санитарна опрема и др.
 • материјала и опреме за активности типа „уради сам“

Шифра 47.53 - Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • тепиха и подних облога
 • завеса и мрежних завеса
 • зидних тапета и подних облога

Не обухвата:

 • специјализовану трговину на мало облогама од плуте намењеним за под, дел. 47.52

Шифра 47.54 - Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама

Не обухвата:
 • продају на мало аудио и видео апарата, дел. 47.43

Шифра 47.59 - Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • намештаја за домаћинство
 • предмета за осветљење
 • прибора за домаћинство, прибора за јело, грнчарских предмета од глине и керамике, предмета од стакла и порцулана и др.
 • предмета од дрвета, плуте и прућа
 • неелектричних апарата и опреме за домаћинство
 • музичких инструмената и нотног материјала
 • електричних система за обезбеђење са алармом, као што су уређаји за закључавање, касе и сефови, без услуга уградње и одржавања
 • предмета и опреме за домаћинство на другом месту неспоменутих

Не обухвата:

 • трговину на мало старинама, дел. 47.79

Грана 47.6 - Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама

Обухвата трговину на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама, нпр. књигама, новинама, музичким и видео записима, спортском опремом, играма и играчкама.

Шифра 47.61 - Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • књига из свих области

Не обухвата:

 • трговину на мало коришћеним или раритетним књигама у антикварницама, дел. 47.79

Шифра 47.62 - Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама

Обухвата и продају на мало:
 • прибора за писање: оловака, пенкала, спајалица, папира и сл.

Шифра 47.63 - Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • снимљених музичких записа, аудио-касета, компакт-дискова и касета
 • видео-трака и дигиталних видео-записа

Шифра 47.64 - Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • спортске опреме, прибора за риболов, опреме за камповање, чамаца и бицикала

Шифра 47.65 - Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • игара и играчака од било ког материјала

Не обухвата:

 • трговину на мало видео-конзолама, дел. 47.41
 • трговину на мало софтвером, укључујући видео-игре, дел. 47.41

Грана 47.7 - Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало у специјализованим продавницама производа који нису разврстани на другом месту, као што су одећа, обућа, предмети од коже, фармацеутски артикли, медицинска помагала, сатови, сувенири, материјали за чишћење, оружје, цвеће, кућни љубимци и остало. Укључује и продају на мало коришћених предмета у специјализованим продавницама.

Шифра 47.71 - Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • одевних предмета
 • предмета од крзна
 • одевне галантерије као што су рукавице, кравате, нараменице и др.

Не обухвата:

 • трговину на мало текстилом, дел. 47.51

Шифра 47.72 - Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • обуће
 • предмета од коже
 • предмета за путовање направљених од коже и вештачке коже

Не обухвата:

 • трговину на мало специјалном спортском обућом од коже, нпр. скијашком обућом, дел. 47.64

Шифра 47.73 - Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама

Обухвата продају на мало:
 • фармацеутских производа

Шифра 47.74 - Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама

 

Шифра 47.75 - Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама

Обухвата продају на мало:
 • парфимеријских, козметичких и тоалетних производа

Шифра 47.76 - Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

 

Шифра 47.77 - Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама

 

Шифра 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Обухвата:
 • продају на мало фотографске и оптичке опреме и опреме за прецизна мерења
 • делатност оптичара
 • продају на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.
 • делатност комерцијалних уметничких галерија
 • продају уља за ложење, плина у боцама, угља и дрва за огрев
 • продају оружја и муниције
 • продају поштанских марака и новчића (нумизматика)
 • малопродајне услуге уметничких галерија
 • продају непрехрамбених производа на другом месту непоменутих

Шифра 47.79 - Трговина на мало половном робом у продавницама

Обухвата:
 • продају половних књига
 • продају остале половне робе
 • продају антиквитета (старина)
 • делатност аукцијских кућа у оквиру продаје на мало

Не обухвата:

 • трговину на мало половним моторним возилима, дел. 45.1
 • аукције преко интернета и друге аукције изван продавница (на мало), дел. 47.91 и 47.99
 • делатности залагаоница, дел. 64.92

Грана 47.8 - Трговина на мало на тезгама и пијацама

Обухвата трговину на мало новим или половним производима било које врсте која се одвија на покретним тезгама, поред јавних путева или на организованој пијаци.

Шифра 47.81 - Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама

Не обухвата:
 • продају јела припремљених за непосредно конзумирање (покретни продајни објекти, тезге), дел. 56.10

Шифра 47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама

 

Шифра 47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

Обухвата трговину на мало:
 • осталом робом на тезгама и пијацама:
  • теписима и подним прекривачима
  • књигама
  • играчкама и игрицама
  • апаратима за домаћинство и електроником за широку потрошњу
  • музичким и видео записима
 

Грана 47.9 - Трговина на мало ван продавница, тезги и пијаца

Обухвата трговину на мало посредством поште, преко интернета, трговину од врата до врата, продају преко аутомата итд.

Шифра 47.91 - Трговина на мало посредством поште или преко интернета

Ова група обухвата делатности трговине на мало преко поште или интернета, тј. делатности трговине на мало где купац на основу огласа, каталога, информација које се могу добити на веб сајту, узорака или било ког другог средства оглашавања бира које ће производе купити и поручује их преко поште, интернета (обично на посебне начине које веб сајт предвиђа) или телефоном. Купљени производи могу бити непосредно преузети са интернета или физички испоручени купцу.

Обухвата:

 • трговину на мало робом било које врсте посредством поште
 • трговину на мало робом било које врсте посредством интернета
 • директну продају преко телевизије, радија или телефона
 • интернет аукције у оквиру трговине на мало

Не обухвата:

 • трговину на мало моторним возилима, њиховим деловима и прибором за њих преко интернета, дел. 45.1 и 45.3
 • трговину на мало мотоциклима, њиховим деловима и прибором за њих преко интернета, дел. 45.4

Шифра 47.99 - Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца

Обухвата трговину на мало:
 • било којим производима на начин који није на другом месту обухваћен:
  • продаја преко лица која купцу долазе на врата
  • продаја преко аутомата
 • директна продаја горива (уље за ложење, огревно дрво итд.) које се испоручује на адресу купца
 • продаја преко путујућих продаваца
 • трговина на мало преко аукцијских кућа, изван продавница (осим интернета)

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}