Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Х - Саобраћај и складиштење

  Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата пружање услуга превоза путника и терета у железничком, цевоводном и друмском саобраћају, саобраћају унутрашњим пловним путевима и ваздушном саобраћају, редовном или ванредном, пружање услуга у пратећим делатностима (попут услуга на терминалима и паркинзима), затим складиштење, манипулисање теретом итд.

Обухвата и издавање саобраћајних средстава у најам, с возачем или оператером. Обухвата и поштанску и курирску делатност.

Не обухвата:

 • велике поправке или реконструкције саобраћајних средстава, осим моторних возила, дел. 33.1
 • изградњу, одржавање и поправљање путева, железничких пруга, лука, пристаништа и аеродрома, дел. 42
 • одржавање и поправљање моторних возила, дел. 45.20
 • изнајмљивање саобраћајних средстава без возача или оператера, дел. 77.1 и 77.3

Област 49 - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт

 

Обухвата превоз путника и терета друмом и пругом, као и транспорт терета цевоводима.

 

Грана 49.1 - Железнички превоз путника, даљински и регионални

Шифра 49.10 - Железнички превоз путника, даљински и регионални

Обухвата:
 • превоз путника коришћењем железничких возних средстава између два града на дужим растојањима
 • превоз путника коришћењем железничких возних средстава на подручју једног региона
 • превоз путника колима за спавање или ручавање као саставног дела пословања превозника

Не обухвата:

 • превоз путника у градском и приградском превозу, дел. 49.31
 • делатност путничких терминала, дел. 52.21
 • активности у вези са железничком инфраструктуром; активности као што су мењање колосека и ранжирање, дел. 52.21
 • превоз путника колима за спавање или ручавање која нису саставни део пословања превозника, дел. 55.90 и 56.10

 

Грана 49.2 - Железнички превоз терета

Шифра 49.20 - Железнички превоз терета

Обухвата:
 • превоз терета на јавној железничкој инфраструктури и на индустријској железници
 • комбиновани превоз товарне јединице железницом, где се почетни или завршни део превозног пута обавља на кратком растојању друмским транспортом

Не обухвата:

 • складиштење, дел. 52.10
 • рад објеката и опреме на терминалу, дел. 52.21
 • активности у вези са железничком инфраструктуром; активности као што су мењање колосека и ранжирање, дел. 52.21.
 • манипулисање теретом, дел. 52.24

 

Грана 49.3 - Остали копнени превоз путника

Обухвата све остале активности у вези с копненим превозом путника, изузев превоза путника железницом. Међутим, овде је сврстан железнички превоз који се сматра градским односно приградским превозом.

Шифра 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

Обухвата:
 • копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима
 • превоз до и од аеродрома и других путничких терминала

Овде се могу укључити и различити начини превоза као што су аутобуски, трамвајски, тролејбуски, превоз подземном железницом, превоз надземном железницом итд. Овај превоз се врши на редовним релацијама, према утврђеном реду вожње, што подразумева укрцавање и искрцавање путника на одређеним станицама.

Обухвата:

 • превоз успињачама, жичарама итд., ако су део система градског или приградског саобраћаја
 • превоз од града до аеродрома и од града до железничких станица

Не обухвата:

 • даљински превоз путника железницом, дел. 49.10

Шифра 49.32 - Такси превоз

Обухвата:
 • такси превоз
 • остало изнајмљивање путничких возила с возачем

Шифра 49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају

Обухвата:
 • остали превоз путника друмом:
  • редовни аутобуски међумесни превоз
  • ванредни превоз (чартер-превоз), нпр. у сврхе екскурзије, и остале повремене услуге превоза
  • превоз путника у оквиру простора који припада аеродрому
 • превоз успињачама, жичарама и ски-лифтовима ако нису део система градског или приградског саобраћаја
 • превоз школским аутобусима и аутобусима за превоз запослених
 • превоз путника возилима која вуку животиње

Не обухвата:

 • превоз колима хитне медицинске помоћи, дел. 86.90

 

Грана 49.4 - Друмски превоз терета и услуге пресељења

Обухвата све активности у вези са копненим превозом терета, осим превоза терета железничким саобраћајем.

Шифра 49.41 - Друмски превоз терета

Обухвата:
 • све активности у вези с превозом терета друмом:
  • превоз трупаца
  • превоз животиња
  • превоз расхлађеног терета
  • превоз тешког терета
  • превоз расутог терета, укључујући превоз камионима и цистернама, као и сакупљање млека с фарми
  • превоз аутомобила
  • превоз отпада и отпадних материјала, без скупљања и одлагања
  • изнајмљивање теретног возила с возачем
  • превоз терета возилима која вуку људи или животиње

Не обухвата:

 • превоз трупаца у шуми у оквиру активности сече, дел. 02.40
 • снабдевање водом помоћу камиона и цистерни, дел. 36.00
 • превоз отпада као саставни део активности скупљања отпада, дел. 38.11 и 38.12
 • рад терминалске опреме за руковање теретом, дел. 52.21
 • паковање у циљу припрема за транспорт, дел. 52.29
 • поштанске и курирске активности, дел. 53.10 и 53.20

Шифра 49.42 - Услуге пресељења

Обухвата:
 • услуге пресељења пословних субјеката и домаћинстава друмским саобраћајем

 

Грана 49.5 - Цевоводни транспорт

Шифра 49.50 - Цевоводни транспорт

Обухвата:
 • пренос гаса, течности, полутечних мешавина и осталог терета цевоводима
 • рад пумпних станица

Не обухвата:

 • дистрибуцију природног и индустријски добијеног гаса, воде или паре, дел. 35.22, 35.30 и 36.00
 • транспорт течности камионима, дел. 49.41

Област 50 - Водени саобраћај

 

Обухвата редован и ванредан превоз путника и терета воденим путем, као и активности које се обављају помоћу потискивача или тегљача, чамаца за екскурзије, трајекта, такси-превозника на воденим путевима, затим крстарења, обиласке итд. Иако је локација показатељ разлике између поморског и саобраћаја на унутрашњим пловним путевима, одлучујући фактор разликовања ове две врсте саобраћаја јесте тип пловила које се користи. Транспорт бродовима који се користе у поморском саобраћају сврстан је у гране 50.1 и 50.2, док је транспорт осталим бродовима сврстан у гране 50.3 и 50.4.

Не обухвата послове који се обављају у ресторанима и баровима (дел. 56.10 и 56.30) ако их обављају јединице које нису у саставу организације која се бави превозом путника и терета.

 

Грана 50.1 - Поморски и приобални превоз путника

Обухвата превоз путника пловилима конструисаним за поморску пловидбу и пловидбу у приобалним морским водама. Такође је укључен и превоз путника нпр. на великим језерима, када се користе слични типови превозних средстава.

Шифра 50.10 - Поморски и приобални превоз путника

Обухвата:
 • прекоморски превоз путника, као и превоз у приобалним морским водама, редован и ванредан:
  • рад бродова за екскурзије, крстарења или обиласке
  • рад трајекта и такси-превоз на воденим путевима
 • изнајмљивање бродова с посадом у туристичке сврхе и превоз у приобалним морским водама (нпр. за рибарски излет)

Не обухвата:

 • активности ресторана и барова на бродовима када их обављају самосталне јединице, дел. 56.10 и 56.30
 • изнајмљивање бродова и јахти за забаву без посаде, дел. 77.21
 • изнајмљивање комерцијалних бродова без посаде, дел. 77.34
 • активности пловећих казина, дел. 92.00

 

Грана 50.2 - Поморски и приобални превоз терета

Обухвата превоз терета пловилима конструисаним за поморску пловидбу и пловидбу у приобалним морским водама. Такође је укључен превоз терета нпр. на великим језерима, када се користе слични типови превозних средстава.

Шифра 50.20 - Поморски и приобални превоз терета

Обухвата:
 • прекоморски превоз терета, као и превоз терета у приобалним морским водама, редовни и ванредни
 • превоз тегљењем или потискивањем тегљаницама и потисницама, нафтних платформи итд.
 • изнајмљивање бродова с посадом за поморски превоз терета и превоз терета у приобалним морским водама

Не обухвата:

 • складиштење терета, дел. 52.10
 • операције у луци и остале помоћне активности као што су:
  • пристајање, пилотажа (бродовима), превожење баржама, спасавање и др., дел. 52.22
  • манипулисање теретом, дел. 52.24
 • изнајмљивање комерцијалних бродова или чамаца без посаде, дел. 77.34

 

Грана 50.3 - Превоз путника унутрашњим пловним путевима

Обухвата превоз путника унутрашњим пловним путевима, бродовима који нису погодни за поморски превоз.

Шифра 50.30 - Превоз путника унутрашњим пловним путевима

Обухвата:
 • превоз путника рекама, каналима, језерима и осталим унутрашњим пловним путевима, укључујући и превоз унутар лука и пристаништа
 • изнајмљивање туристичких бродова и јахти с посадом, за превоз на унутрашњим пловним путевима

Не обухвата:

 • изнајмљивање бродова за забаву и јахти без посаде, за превоз на унутрашњим пловним путевима, дел. 77.21

 

Грана 50.4 - Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Обухвата превоз терета унутрашњим пловним путевима, пловилима која нису погодна за поморски превоз.

Шифра 50.40 - Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Обухвата:
 • превоз терета рекама, каналима, језерима или другим унутрашњим воденим путевима, укључујући и превоз унутар лука и пристаништа
 • изнајмљивање превозних средстава (бродова) с посадом, за превоз терета унутрашњим пловним путевима

Не обухвата:

 • манипулисање теретом, дел. 52.24
 • изнајмљивање комерцијалних бродова или чамаца без посаде, дел. 77.34

Област 51 - Ваздушни саобраћај

 

Обухвата превоз путника и терета ваздушним путем или у васиони.

Не обухвата:

 • третирање засејаних површина помоћу ваздухоплова, дел. 01.61
 • поправљање и одржавање авиона и авионских мотора, дел. 33.16
 • пружање услуга на аеродрому, дел. 52.23
 • рекламирање из ваздуха, дел. 73.11
 • снимање из ваздуха, дел. 74.20

Грана 51.1 - Ваздушни превоз путника

Шифра 51.10 - Ваздушни превоз путника

Обухвата:
 • превоз путника ваздушним путем на редовним линијама, са утврђеним редом летења
 • чартер-летове
 • летове ради разгледања панораме
 • изнајмљивање ваздухопловне опреме с посадом у сврхе превоза путника
 • активности остале цивилне авијације као што су:
  • превоз путника од стране аероклубова у сврху обуке или забаве

Не обухвата:

 • изнајмљивање ваздухопловне опреме без посаде, дел. 77.35

 

Грана 51.2 - Ваздушни превоз терета и васионски саобраћај

Шифра 51.21 - Ваздушни превоз терета

Обухвата:
 • превоз терета ваздушним путем на редовним линијама, с утврђеним редом летења
 • ванредни превоз терета ваздушним путем
 • изнајмљивање ваздухопловне опреме с посадом у сврхе превоза терета

Шифра 51.22 - Васионски саобраћај

Обухвата:
 • лансирање сателита и васионских возила
 • васионски превоз путника и терета

Област 52 - Складиштење и пратеће активности у саобраћају

 

Обухвата складиштење и пратеће активности у саобраћају као што су активности у оквиру транспортне инфраструктуре (нпр. аеродрома, лука, тунела, мостова итд.), активности транспортних агенција и манипулисање робом. 

Грана 52.1 - Складиштење

Шифра 52.10 - Складиштење

Обухвата:
 • рад складишних и стоваришних објеката за све врсте терета, као што су:
  • силоси за житарице, стоваришта за различите терете, стоваришта-хладњаче и др.
 • складиштење и чување робе у слободним царинским зонама (страним трговинским зонама)
 • тренутно замрзавање у сврхе складиштења

Не обухвата:

 • паркиралишта за моторна возила, дел. 52.21
 • рад објеката и опреме за самостално складиштење и чување
 • изнајмљивање слободног простора, дел. 68.20

 

Грана 52.2 - Пратеће активности у саобраћају

Обухвата активности којима се прати и подржава превоз путника и терета, као што су оне у оквиру делова транспортне инфраструктуре, или манипулацију робом непосредно пре или после обављеног превоза или између појединих етапа превоза. Обухвата рад и одржавање свих транспортних објеката и опреме.

Шифра 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

Обухвата:
 • активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета:
  • рад објеката и опреме на терминалима, као што су железничке и аутобуске станице и станице за манипулисање теретом
  • управљање железничком инфраструктуром (одржавање, организовање и регулисање железничког саобраћаја и обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре)
  • пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.
 • мењање колосека (скретање) и ранжирање
 • вучу возила и помоћ на путу
 • претварање гаса у течност у сврху превоза

Не обухвата:

 • манипулацију теретом, дел. 52.24

Шифра 52.22 - Услужне делатности у воденом саобраћају

Обухвата:
 • активности у вези с превозом путника, животиња или терета у воденом саобраћају:
  • рад објеката и опреме на терминалима као што су луке и пристаништа
  • рад водених преводница и др.
  • навигацију, пилотажу и пристајање
  • спасавање, превожење тегљаницама и потисницама и др.
  • рад светионика

Не обухвата:

 • манипулацију теретом, дел. 52.24
 • рад марина, дел. 93.29

Шифра 52.23 - Услужне делатности у ваздушном саобраћају

Обухвата:
 • активности у вези с превозом путника, животиња или робе ваздушним путем:
  • рад терминалских објеката као што су аеродромски терминали и др.
  • контролу аеродрома и ваздушног саобраћаја
  • рад земаљске службе на аеродромима и др.
 • противпожарну заштиту и одбрану на аеродромима

Не обухвата:

 • манипулацију теретом, дел. 52.24
 • делатност школа за летење, дел. 85.32 и 85.53

Шифра 52.24 - Манипулација теретом

Обухвата:
 • утовар и истовар терета или пртљага путника без обзира на врсту саобраћајног средства којим је превоз извршен
 • утовар у бродове и истовар из њих
 • утовар у теретне железничке вагоне и истовар из њих

Не обухвата:

 • рад станичних објеката, дел. 52.21-52.23

Шифра 52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају

Обухвата:
 • послове шпедиције
 • организовање превоза железничким, друмским, поморским или ваздушним путевима
 • организовање групних и индивидуалних пошиљки (укључујући преузимање и испоручивање, као и груписање пошиљки)
 • издавање и прибављање транспортних докумената и товарних листова
 • послове царинских заступника
 • послове поморских и авио-шпедитера
 • брокерске послове за бродски и авионски простор
 • руковање теретом, нпр. привремено паковање само у сврхе заштите робе током транзита, препакивање, узимање узорака и мерење тежине робе

Не обухвата:

 • курирске активности, дел. 53.20
 • осигурање саобраћајних средстава, дел. 65.12
 • делатност путничких агенција, дел. 79.11
 • делатност организатора путовања, дел. 79.12
 • помоћне туристичке активности, дел. 79.90

Област 53 - Поштанске активности

 

Обухвата поштанске активности јавног и комерцијалног сервиса, као што су пријем, пренос (прерада и превоз) и уручење поштанских пошиљака (писмоносних пошиљака и пакета), под различитим условима пружања услуга.

Поштанске активности укључују и курирске, експресне, хибридне, убрзане, директне и др. поштанске услуге.

 

Грана 53.1 - Поштанске активности јавног сервиса

Шифра 53.10 - Поштанске активности јавног сервиса

Поштанске активности јавног сервиса су активности оператора који раде под јединственим услужним системом у оквиру једног или више одређених давалаца услуга.

Активности подразумевају да при обављању поштанских услуга, поштански оператори користе поштанску мрежу, јединице поштанске мреже, прерадне центре, обављају превоз пошиљка према утврђеној путањи, прикупљају и уручују поштанске пошиљке.

Могу се уручити/исплатити поштанске пошиљке, нпр. писмоносне пошиљке (писма, дописнице, штампане ствари, упутнице и др.) и пакети, адресована роба или документи.

Овде су укључене и друге услуге неопходне за подржавање јединственог услужног система:

 • прикупљање поштанских пошиљака из поштанских сандучића, јединица поштанске мреже, посредством овлашћеног лица, у пословним просторијама корисника или електронским путем.
 • пријем, прерада, превоз и уручење (достава или испорука), унутрашњих и међународних поштанских пошиљака које обављају јединице изван оквира јединственог услужног система, у пружању услуга може бити укључено једно или више саобраћајних средстава приватног или јавног превоза.
 • пријем, пренос и исплату новчане упутнице

Не обухвата:

 • пословање поштанских штедионица и остало финансијско пословање које обавља пошта, осим упутничког промета, дел. 64.19

Грана 53.2 - Поштанске активности комерцијалног сервиса

Шифра 53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса

Обухвата услуге које подразумевају посебне захтеве у погледу начина (курирске, експресне, убрзане, хибридне и др.) и квалитета преноса:
 • пријем, прерада превоз и уручење унутрашњих и међународних поштанских пошиљака које обављају јединице изван оквира јединственог услужног система. У пружању услуга може бити укључена једна врста саобраћајног средства приватног/јавног превоза или више њих.
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}