Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања

  Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата финансијске услуге, укључујући услуге осигурања, реосигурања, пензијских фондова и помоћне делатности у вршењу финансијских услуга. Такође обухвата и делатност холдинг компанија, делатност повереничких фондова (трастова), инвестиционих фондова и сличних финансијских ентитета.

Област 64 - Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова

 

Обухвата делатности које се односе на прибављање и редистрибуцију финансијских средстава, осим осигурања, пензијских фондова и обавезног социјалног осигурања.

Грана 64.1 - Монетарно посредовање

Обухвата прибављање финансијских средстава у облику преносивих депозита, тј. фондова са фиксном номиналном вредношћу, који се прикупљају на дневној основи, и то из извора примарно нефинансијског карактера, изузимајући централну банку.

Шифра 64.11 - Централна банка

Обухвата:
 • емисију и управљање националном валутом
 • надзор и контролу понуде новца
 • примање депозита који се користе за клиринг између финансијских институција
 • надзор банкарског пословања
 • држање девизних резерви државе
 • обављање банкарских послова за државу

Шифра 64.19 - Остало монетарно посредовање

Обухвата примање депозита и/или блиских супститута за депозите и, с друге стране, обезбеђивање кредитних или зајмовних фондова корисницима.

Кредитирање се, поред уобичајених банкарских кредита, може јавити у различитим облицима, као што су: хипотекарни кредити, зајмови по кредитним картицама итд.

Ове делатности обављају монетарне институције, осим централне банке, као што су:

 • банке
 • штедионице
 • кредитне задруге

Такође се обухватају услуге које пружају:

 • поштанске жиро банке и поштанске штедионице
 • специјализоване депозитне институције за одобравање стамбених кредита
 • институције које обављају делатност упутничког промета (уплата/исплата новчаних упутница) и трансфера новца

Не обухвата:

 • одобравање стамбених и других врста кредита од стране недепозитних кредитних институција, дел. 64.92
 • обраду трансакција извршених путем кредитних картица, клиринг и салдирање за рачун других лица, дел. 66.19

 

Грана 64.2 - Делатност холдинг компанија

Шифра 64.20 - Делатност холдинг компанија

Обухвата делатност холдинг компанија, тј. правних лица која се баве ''држањем'' средстава групе зависних привредних друштава (поседујући контролни ниво њиховог основног капитала) и чија претежна делатност јесте поседовање групе предузећа. Холдинг компаније које се разврставају у ову делатност не пружају ниједну другу услугу друштвима чији капитал поседују, тј. оне не обављају текуће административне и менаџерске послове зависних привредних друштава.

Не обухвата:

 • активно руковођење привредним друштвима, стратешко планирање и одлучивање у привредним друштвима, дел. 70.10

 

Грана 64.3 - Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети

Шифра 64.30 - Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети

Обухвата правне субјекте организоване с циљем удруживања финансијских средстава којима се располаже и управља у име улагача или корисника, при чему се инвестиционо (портфолио) управљање обавља од стране специјализованих друштава за управљање фондовима. Портфолија ових фондова прилагођена су оптимизирању одређених инвестиционих карактеристика, као што су: диверсификација улагања, ризик, стопа приноса и променљивост цена. Ови ентитети остварују приходе од камата, дивиденди и остале приходе од својине, при чему имају мало запослених радника или их немају, и не обављају било коју другу привредну делатност.

Обухватају се:
 • отворени инвестициони фондови
 • затворени инвестициони фондови
 • приватни инвестициони фондови
 • поверенички фондови (трастови), оставински фондови и заступнички или поверенички рачуни којима се располаже и управља у име улагача или корисника средстава фонда у складу са условима уговора о повереништву (трасту), тестамента или уговора о заступничком рачуну
 • јединични инвестициони трастови (унит инвестмент трустс) и други фондови и трастови основани с циљем увећања личне имовине улагача или оснивача

Не обухвата:

 • фондове и трастове који стичу профит од производње или продаје добара и услуга (видети њихову претежну делатност)
 • делатност холдинг компанија, дел. 64.20
 • пензијске фондове, дел. 65.30
 • управљање фондовима, тј. друштва за управљање фондовима, дел. 66.30
 • задужбине, фондације и фондове непрофитног карактера основане с циљем додељивања средстава у хуманитарне, културно-уметничке, научне и сличне сврхе (додељивање награда, стипендија, бесповратне помоћи, донација и сл.), дел. 94.99

Повереничке или фидуцијарне услуге личног, административног и извршног карактера без инвестиционог (портфолио) управљања обухватају се у оквиру 66.19.

Повереничке или фидуцијарне услуге које укључују и инвестиционо (портфолио) управљање, тј. овлашћење за доношење инвестиционих одлука на основу поверених фондова, обухватају се у оквиру 66.30.

 

Грана 64.9 - Остале финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата остале врсте финансијских услуга, осим оних које пружају монетарне институције.

Не обухвата осигурање и пензијске фондове, дел. 65.

Шифра 64.91 - Финансијски лизинг

Обухвата услуге давања имовине у закуп (лизинг) када период закупа приближно покрива очекивани век трајања средства датог у закуп, при чему закупац стиче суштински све користи од његове употребе и преузима све ризике који су повезани са власништвом над средством. Власништво над средством може али не мора бити пренесено на закупца по истеку закупа. Ова врста закупа покрива све или готово све трошкове коришћења изнајмљеног средства, укључујући и камату.

Не обухвата:
 • оперативни лизинг, према типу изнајмљених добара, дел. 77

Шифра 64.92 - Остале услуге кредитирања

Обухвата финансијске услуге које се односе на давање зајмова од стране недепозитних институција које нису укључене у монетарно посредовање, при чему позајмљивање новчаних средстава може имати различите облике као што су: готовински кредити, хипотекарни кредити, издавање кредитних картица и сл. У ову група разврставају се следеће врсте услуга:
 • одобравање потрошачких кредита, тј. финансирање куповине добара и услуга, осим од стране банака и других монетарних институција
 • финансирање међународне трговине од стране специјализованих недепозитних институција (финансирање трајних обртних средстава домаћих извозника, одобравање кредита купцима домаћих добара и услуга у иностранству, кредитирање и рефинансирање кредита домаћих извозника и други облици финансирања извоза)
 • обезбеђивање дугорочних средстава економији од стране недепозитних кредитних институција чији су оснивачи привредна друштва (Индустрал банкс/Индустриал лоан цомпанес, недепозитне)
 • други облици позајмљивања новчаних средстава изван банкарског система
 • одобравање стамбених кредита од стране специјализованих недепозитних институција
 • услуге залагаоница и заложних брокера

Не обухвата:

 • одобравање стамбених кредита од стране специјализованих институција које су истовремено и депозитне институције, тј. прикупљају депозите, дел. 64.19
 • оперативни лизинг према типу изнајмљених добара, дел. 77
 • донаторске и сличне делатности организација које се финансирају на основу чланарина, дел. 94.99

Прикупљање депозита и позајмљивање фондова из ових депозита укључује се у 64.19.

Шифра 64.99 - Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата:
 • остале услуге финансијског посредовања, које се првенствено односе на друге видове финансирања, осим путем одобравања кредита:
  • факторинг
  • услуге које се односе на свопове, опције и друге хеџинг инструменте
  • делатност компанија за вијатичке нагодбе (откуп полиса животног осигурања)
 • активности инвестирања финансијских средстава за свој рачун (примарно у власничке хартије од вредности и уделе), као што је делатност ризико (вентуре) капитал компанија, инвестиционих клубова (ортаклука) и сличних правних субјеката основаних с циљем удруживања финансијских средстава и њиховог инвестирања (осим путем одобравања зајмова и емисије дужничких хартија од вредности, дел. 64.92)
 • услуге инвестиционог банкарства
 • дилерске операције на финансијским тржиштима за сопствени рачун
 • гаранцијске и сродне услуге, осим у случају стандардизованих гаранцијских шема које функционишу у складу са принципима неживотног осигурања, дел. 65.12

Не обухвата:

 • финансијски лизинг, дел. 64.91
 • пословање с хартијама од вредности за туђ рачун, дел. 66.12
 • трговину, лизинг и давање у закуп непокретности, дел. 68
 • послове наплате потраживања за рачун других лица без откупа дугова („билл цоллецтион“, „дебт цоллецтион“), дел. 82.91
 • донаторске и сличне делатности организација које се финансирају на основу чланарина, дел. 94.99

Област 65 - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

 

Обухвата услуге осигурања путем продаје полиса животног, рентног (ануитетног) и неживотног осигурања и инвестирање прихода од премија с циљем формирања портфолија финансијских средстава који ће се користити за намирење одштетних захтева власника полиса у будућности. Укључује обезбеђење директног осигурања, као и реосигурање.

Грана 65.1 - Осигурање

Обухвата животно осигурање са значајним елементима штедње или без њих и неживотно осигурање.

Шифра 65.11 - Животно осигурање

Обухвата услуге осигурања путем продаје полиса животног осигурања и рентног (ануитетног) осигурања, полиса осигурања од инвалидитета, од смрти изазване несрећним случајем и од губитка дела тела или оштећења функционалности телесних органа (са значајним елементима штедње или без њих).

Шифра 65.12 - Неживотно осигурање

Обухвата:
 • пружање услуга осигурања, осим услуга животног осигурања:
  • од несрећа и пожара
  • здравствено осигурање
  • осигурање путника
  • осигурање имовине
  • осигурање моторних возила, бродова, авиона, транспортно осигурање
  • од новчаних губитака и од одговорности
  • стандардизоване гаранцијске шеме, на пример, кредитне гаранције, које функционишу у складу са принципима неживотног осигурања који се односе на процену ризика, формирање резерви итд.

 

Грана 65.2 - Реосигурање

Шифра 65.20 - Реосигурање

Обухвата преузимање укупног ризика или дела ризика у вези са постојећом полисом осигурања иницијално издатом од стране других друштава за осигурање.

 

Грана 65.3 - Пензијски фондови

Шифра 65.30 - Пензијски фондови

Обухвата правне субјекте, тј. фондове (планове или програме) организоване у циљу исплате пензија искључиво за чланове фонда или запослене улагача у пензијски фонд.

Обухвата појединачне и групне пензионе планове, планове са унапред утврђеним исплатама пензија, као и планове где се висина пензије утврђује на основу доприноса, тј. улагања чланова.

Не обухвата:

 • управљање пензијским фондовима, дел. 66.30
 • програме обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30

Област 66 - Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању

 

Обухвата делатности које су укључене у пружање финансијских услуга или су блиско повезане са овим услугама, али које саме по себи не представљају финансијске услуге. Подела ове делатности првенствено се врши према врсти финансијске трансакције, односно фонду којем се пружају помоћне услуге.

 

Грана 66.1 - Помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата обезбеђивање физичког или електронског места за олакшавање куповине и продаје акција, опција, обвезница или робних записа.

Шифра 66.11 - Финансијске и робне берзе

Обухвата пословање и надзор организованих и регулисаних финансијских тржишта (осим надзора који спроводе државни органи), као што су:
 • берзе за робне записе
 • берзе за робне фјучерс (футурес) уговоре
 • берзе хартија од вредности
 • берзе акција
 • берзе за финансијске и робне опције (опцијске уговоре)

Шифра 66.12 - Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом

Обухвата:
 • операције на финансијском тржишту за рачун других лица (на пример, услуге продајних агената за акције и јединице инвестиционих фондова)
 • брокерске услуге у вези с хартијама од вредности са циљем повезивања продаваца и купаца одређеног финансијског инструмента и сродне активности
 • брокерске услуге у вези с берзанском робом и робним записима
 • услуге мењачница итд.

Не обухвата:

 • дилерске операције на финансијским тржиштима за сопствени рачун, дел. 64.99
 • инвестиционо (портфолио) управљање на бази провизије или уговорене накнаде, дел. 66.30

Шифра 66.19 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова

Обухвата помоћне делатности у финансијском посредовању, на другом месту непоменуте:
 • обраду финансијских трансакција, клиринг и салдирање, укључујући трансакције обављене кредитним картицама
 • услуге инвестиционог консалтинга и друге помоћне услуге у вези са инвестиционим банкарством
 • услуге хипотекарних консултаната и брокера
 • услуге повереника (трустее), фидуцијарне и кастоди услуге на бази провизије или уговорене накнаде, без инвестиционог (портфолио) управљања
 • обрада, клиринг и салдирање трансакција са хартијама од вредности (клириншке куће за хартије од вредности)

Не обухвата:

 • делатност заступника (агената) и посредника (брокера) у осигурању, дел. 66.22
 • инвестиционо (портфолио) управљање фондовима, тј. друштва за управљање фондовима, дел. 66.30

 

Грана 66.2 - Помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима

Обухвата делатност заступника и посредника у продаји полиса осигурања и административне услуге повезане са осигурањем и пензијским фондовима, као што су: обрада одштетних захтева, ликвидација штета и посредовање у регулисању одштетних захтева (Тхирд Партy Администратион − ТПА).

Шифра 66.21 - Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета

Обухвата пружање административних услуга осигурања као што су обрада и намирење одштетних захтева:
 • обрада одштетних захтева:
  • ликвидација штета
  • разматрање и оцењивање ризика
  • испитивање одштетних захтева, процена ризика и штета
  • ликвидација хаварија у поморском осигурању и других губитака покривених осигурањем
 • намирење одштетних захтева, тј. обрачун и исплата накнада из осигурања и с тим повезане активности

Не обухвата:

 • процену непокретности, дел. 68.3
 • процену вредности имовине за друге сврхе, дел. 74.90
 • делатност приватних истражитеља, дел. 80.30

Шифра 66.22 - Делатност заступника и посредника у осигурању

Обухвата:
 • делатност заступника (агената) осигурања и посредника (брокера) у осигурању, тј. у продаји, преговарању или давању понуда за полисе осигурања и реосигурања

Шифра 66.29 - Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима

Обухвата:
 • помоћне делатности које су укључене у пружање услуга осигурања и пензијских фондова или су блиско повезане са овим услугама, осим финансијског посредовања, обраде одштетних захтева и услуга заступника и посредника у осигурању:
  • административни послови у вези с оштећеним стварима и остацима оштећених ствари
  • актуарске услуге

Не обухвата:

 • помоћне делатности у поморском и речном саобраћају у вези са хаваријама, 52.22

 

Грана 66.3 - Управљање фондовима

Шифра 66.30 - Управљање фондовима

Обухвата услуге управљања фондовима које укључују и инвестиционо (портфолио) управљање, тј. овлашћење за доношење инвестиционих одлука на основу поверених фондова (одлука о улагању средстава фонда или траста), на бази провизије или уговорене накнаде. Обухвата:
 • управљање инвестиционим фондовима
 • управљање пензијским фондовима
 • управљање повереничким и другим фондовима и трастовима
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}