Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

 Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата специјализоване стручне, научне, иновационе и техничке делатности. Да би се оне могле обављати, неопходан је висок степен обучености, поседовање специјализованих знања и стручности, које се корисницима стављају на располагање.

Област 69 - Правни и рачуноводствени послови

 

Обухвата  пружање правне помоћи физичким и правним лицима пред судовима, државним органима и другим правним лицима, које обављају адвокати.

Такође обухвата и припремање и израду правних докумената као што су уговори и документа у вези са оснивањем привредних друштава или других економских субјеката, заштитом патената, жигова и ауторских права, својинских права у вези са располагањем имовином за живота и после смрти и сл.

Послови које обављају јавни бележници, мировне судије, арбитри, медијатори, вештаци и сл.

Рачуноводствене и књиговодствене услуге, као што су послови ревизија рачуноводствених извештаја, књиговодствених евиденција, финансијских извештаја и вођење пословних књига.

 

Грана 69.1 - Правни послови

Шифра 69.10 - Правни послови

Обухвата:
 • адвокатске послове пружања правне помоћи, давање савета и заступање физичких и правних лица пред редовним и посебним судовима, државним органима и другим правним лицима:
  • давање савета и заступање у грађанским споровима
  • давање савета и заступање у кривичним, прекршајним и привредним споровима
  • давање савета и заступање у споровима у вези с радним односом и породичним односима
 • консултације и давање савета у припреми правних докумената:
  • уговора о партнерству, уговора о ортаклуку, о оснивању привредних друштава или сличних докумената везаних за оснивање и рад економских субјеката
  • сачињавање писмена у вези с патентима, жиговима и ауторским правима
  • састављање тужби, жалби, молби, представки, тестамената, изјава, обављање правних послова у име и за рачун физичких и правних лица на основу којих та лица остварују своје право
 • остали правни послови који обухватају активности: јавних бележника, мировних судија, медијатора, истражитеља, вештака, стечајних управника, извршитеља, форензичара, заступника за патенте, жигове и трговачке марке

Не обухвата:

 • активности судова, дел. 84.23

 

Грана 69.2 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Шифра 69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Обухвата:
 • праћење трговинских или других трансакција у пословању
 • израду финансијских извештаја и проверу тих извештаја
 • ревизију финансијских извештаја
 • припремање личних и пословних пријава за плаћање пореза
 • саветодавне активности и заступање клијената пред пореским органима и др.

Не обухвата:

 • обраду података и табелирање, дел. 63.11
 • саветодавне послове као што су организовање рачуноводствених система и поступака буџетске контроле, дел. 70.22
 • прикупљање рачуна, дел. 82.91

Област 70 - Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем

 

Обухвата пружање саветодавне помоћи пословним и другим организацијама у вези са управљањем, као што су стратегијско и организационо планирање; финансијско планирање и планирање буџета; трансфер технологије; маркетиншки циљеви и политике; политика, практична питања и планирање у вези с људским ресурсима; организација производње и планирање спровођења контроле.
Такође укључује надгледање економског субјекта и управљање њиме.

 

Грана 70.1 - Управљање економским субјектом

Шифра 70.10 - Управљање економским субјектом

Обухвата надгледање економског субјекта и управљање њиме; спровођење стратегијског или организационог планирања и доношење одлука које се односе на економски субјект; обављање контроле и вођење свакодневних послова међусобно повезаних јединица.

Овде спада и управљање економским субјектом:
 • из његовог седишта
 • из централних одељења
 • из подручних и регионалних одељења
 • из подружница

Не обухвата:

 • делатност холдинг компанија које нису укључене у управљање, дел. 64.20

 

Грана 70.2 - Менаџерски консултантски послови

Шифра 70.21 - Делатност комуникација и односа с јавношћу

Обухвата давање савета, усмеравање и пружање оперативне помоћи у вези с комуницирањем и односима с јавношћу, укључујући лобирање за друге субјекте.

Не обухвата:
 • агенције за рекламирање и услуге представљања у медијима, дел. 73.1
 • истраживање тржишта и испитивање јавног мњења, дел. 73.20

Шифра 70.22 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Обухвата давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи пословним и другим организацијама у вези с управљањем, као што су стратегије компанија и организационо планирање, трансформисање пословних процеса, промена управе, смањење трошкова и друга финансијска питања.
Укључује и маркетиншке циљеве и политике; политике, практична питања и планирање у области људских ресурса, обезбеђивање људских ресурса, праксе и планирања; стратегија пензионисања; планирање производње и контроле.

Пословне услуге могу обухватити давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи економским субјектима и јавним службама у вези са:

 • израдом рачуноводствених поступака, програма и процедура трошкова буџетске контроле
 • давањем савета и пружањем помоћи економским субјектима и јавним службама, који се односе на планирање, организациона питања, ефикасност пословања и контролу, управљање информацијама и др.

Не обухвата:

 • пројектовање софтвера за рачуноводство, дел. 62.01
 • давање правних савета и представљање, дел. 69.10
 • обављање рачуноводствених и књиговодствених послова и послова контроле; давање пореских савета, дел. 69.20
 • архитектонске и инжењерске консултантске активности, дел. 71.11 и 71.12
 • еколошке, агрономске, безбедносне и сличне консултантске активности, дел. 74.90
 • делатност агенција за запошљавање, дел. 78.10
 • помоћне образовне активности, дел. 85.60

Област 71 - Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе

 

Обухвата пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, премеравање и картографију.
Такође укључује обављање физичких, хемијских и других аналитичких испитивања.

 

Грана 71.1 - Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

Обухвата пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, премеравање, картографију и слично.

Шифра 71.11 - Архитектонска делатност

Обухвата:
 • давање архитектонских савета који се односе на:
  • израду нацрта и планова пројеката
  • урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика

Не обухвата:

 • услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09
 • услуге унутрашњег декорисања, дел. 74.10

Шифра 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

Обухвата:
 • инжењерски дизајн (тј. примену закона физике и принципа инжењерства у дизајнирању машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске активности у вези са:
  • машинама и процесима
  • пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
  • пројектима управљања водама
 • израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије и сигурносног система
 • израду пројеката који се користе за климатизацију, расхлађивање, пречишћавање и испитивање загађености ваздуха, у области акустике итд.
 • геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења
 • геодетске активности:
  • премеравање граница и терена
  • хидролошко мерење
  • подземно мерење
  • пружање картографских информација

Не обухвата:

 • пробна бушења повезана са искоришћавањем руда, дел. 09.10 и 09.90
 • развој и публиковање софтвера, дел. 58.29 и 62.01
 • услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09
 • техничко тестирање, дел. 71.20
 • истраживање и развој у техничко-технолошким наукама, дел. 72.19
 • индустријски дизајн, дел. 74.10
 • снимање из ваздуха, дел. 74.20

 

Грана 71.2 - Техничко испитивање и анализе

Шифра 71.20 - Техничко испитивање и анализе

Обухвата физичка, хемијска и друга аналитичка испитивања свих типова материјала и производа, укључујући:
  • испитивање акустике и вибрације
  • испитивање састава и чистоће минерала итд.
  • хигијенско испитивање хране, укључујући ветеринарско испитивање и контролу производње хране
  • испитивање физичких карактеристика и отпорности материјала, као што су чврстина, дебљина, трајност, радиоактивност и др.
  • испитивање квалитета и поузданости
  • испитивање комплетне опреме: мотора, аутомобила, електронских уређаја итд.
  • радиографско испитивање заваривања и лемљења
  • анализу недостатака
  • испитивање и мерење еколошких индикатора: загађености ваздуха и воде итд.
 • издавање сертификата за производе, укључујући потрошачку робу, моторна возила, авионе, посуде под притиском, нуклеарна постројења итд.
 • издавање исправа о усаглашености за производе, процесе, услуге, системе управљања и стручна лица
 • периодично испитивање исправности моторних возила
 • испитивање уз коришћење модела (нпр. авиона, бродова, брана итд.)
 • рад полицијских лабораторија

Не обухвата:

 • тестирање животињских узорака, дел. 75.00
 • постављање дијагнозе, медицинско и стоматолошко тестирање и анализе, дел. 86

Област 72 - Научно истраживање и развој

 

Обухвата три типа истраживања и развоја:

 1. основна истраживања: експериментални и теоријски рад првенствено ради стицања нових знања заснованих на појавама и чињеницама, независно од конкретне примене или употребе
 2. примењена истраживања: спровођење оригиналних истраживања ради стицања нових знања усмерених првенствено ка остварењу одређеног циља
 3. експериментални развој: систематски рад заснован на знањима добијеним из истраживања и/или практичног искуства, усмерен ка производњи нових материјала, производа и уређаја, постављању нових процеса, система и услуга, и ка суштинском побољшању оних који су већ произведени или уведени.

Делатности истраживачког и експерименталног развоја у овој области подељене су у две категорије: прва – природне и техничко-технолошке науке, и друга – друштвене и хуманистичке науке.

Обухвата активности које се предузимају ради стварања научних и технолошких иновација, као нових производа, технологија, процеса и услуга или значајније измене постојећих, а у складу са потребама тржишта.

Не обухвата истраживање тржишта, дел. 73.20.

 

Грана 72.1 - Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама

Обухвата основна истраживања, примењена истраживања и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама.

Шифра 72.11 - Истраживање и експериментални развој у биотехнологији

Обухвата истраживања и експериментални развој у области биотехнологије:
 • ДНК/РНК: микробиолошка истраживања (геномика, фармакогеномика), генетске пробе, генетски инжењеринг, секвенцирања/синтезе/амплификације ДНК/РНК, анализу конвертовања секвенци ДНК у функционалне протеине, и употребу антисенсе технологија
 • изградњу протеина и других молекула: секвенцирања/синтезе/инжењеринг протеина и пептида (укључујући велике хормонске молекуле); протеомика, изолација и прочишћавање протеина, сигнализација, препознавање ћелијских рецептора
 • гајење и инжењеринг ћелија и ткива: гајење културе ћелија/ткива, инжењеринг ткива (укључујући елементе ткива и биомедицински инжењеринг), ћелијска фузија, серумско-имунолошке вакцине, манипулација ембрионима
 • процесе биотехнолошких техника: ферментацију на основу употребе биореактора (биопроцесни инжењеринг, биолошка екстракција, биолошка производња пулпе, биолошко избељивање, биолошко одсумпоравање, биомедицински препарати, биофилтрирање и фитопрепарати)
 • издвајање гена и вектора РНК: генску терапију, вирусне векторе
 • биоинформатику: конструисање база података о (геномима), протеинским секвенцама; моделирање комплексних биолошких процеса, укључујући биолошке системе
 • нанобиотехнологију: примена оруђа и процеса у нано/микро производњи за израду средстава која се користе у истраживањима биосистема и примењују у производњи лекова, дијагностици итд.

Шифра 72.19 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Обухвата:
 • истраживање и развој у природним и техничко-технолошким наукама, осим у биотехнолошким истраживањима и развоју:
  • у природним наукама
  • у области техничко-технолошких наука
  • у медицинским наукама
  • у пољопривредним наукама
  • интердисциплинарна истраживања и развој, претежно у природним и техничко-технолошким наукама

 

Грана 72.2 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Шифра 72.20 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама


Обухвата:
 • истраживање и развој у друштвеним наукама
 • истраживање и развој у хуманистичким наукама
 • интердисциплинарна истраживања и развој, претежно у друштвеним и хуманистичким наукама

Не обухвата:

 • истраживање тржишта, дел. 73.20

Област 73 - Рекламирање и истраживање тржишта

 

Обухвата организовање и спровођење рекламних кампања (у часописима, новинама, на радију, на телевизији или у другим медијима) и организовање изложби и поставки, укључујући и рекламирање на интернету.

 

Грана 73.1 - Рекламирање

Шифра 73.11 - Делатност рекламних агенција

Обухвата пружање целог спектра рекламних услуга (нпр. сопственим капацитетима или на основу подуговарања), укључујући давање савета, креативне услуге, продукцију рекламног материјала и продају.

Обухвата:
 • креирање и објављивање реклама у новинама, часописима, на радију, на телевизији, на интернету и другим медијима
 • креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. на рекламним таблама, панелима, билтенима, у излозима, осликавање аутомобила и аутобуса итд.
 • рекламирање из ваздуха
 • дистрибуирање или испоручивање пропагандног материјала или узорака
 • уређивање штандова и осталих објеката и простора који служе за излагање пропагандног материјала
 • управљање маркетиншком кампањом и другим услугама рекламирања с циљем да се заинтересују и задрже потрошачи:
  • промовисање производа
  • маркетиншке активности на месту продаје
  • непосредно рекламирање путем поште
  • маркетиншко саветовање

Не обухвата:

 • издавање рекламног материјала, дел. 58.19
 • продукцију комерцијалних порука за телевизију и филм, дел. 59.11
 • продукцију комерцијалних порука за радио, дел. 59.20
 • истраживање тржишта, дел. 73.20
 • рекламне фотографије, дел. 74.20
 • организовање конгреса и трговинских изложби, дел. 82.30
 • поштанско адресирање, дел. 82.19

Шифра 73.12 - Медијско представљање

Обухвата:
 • медијско представљање, нпр. продају и препродају простора и времена за медијске кампање усмерене на тражење купца

Не обухвата:

 • продају медијског времена или простора за рекламирање директно од власника медијског времена и простора (издавача, итд.)
 • делатности односа с јавношћу, дел. 70.21

 

Грана 73.2 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

Шифра 73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

Обухвата:
 • истраживање потенцијала тржишта, обавештености, прихватања и познавања производа и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја нових производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата
 • испитивање јавног мњења о политичким, економским и социјалним питањима и њихову статистичку анализу

Област 74 - Остале стручне, научне и техничке делатности

 

Обухвата стручне, научне и техничке услуге (осим: правних и рачуноводствених активности; архитектонских и инжењерских активности; инжењерског истраживања и анализирања; управљања и управљачко-консултантских активности; истраживања и развоја и активности рекламирања).

 

Грана 74.1 - Специјализоване дизајнерске делатности

Шифра 74.10 - Специјализоване дизајнерске делатности

Обухвата:
 • модно дизајнирање тканина, одеће, обуће, накита, намештаја (и осталу унутрашњу декорацију) и осталих модних производа за личну употребу и за употребу у домаћинству
 • индустријски дизајн, тј. креирање и развој дизајна и критеријума који побољшавају употребну вредност и изглед производа, укључујући одређивање врсте материјала, конструкције, механизма, облика, боје и начина површинске обраде производа, узимајући у обзир особине и потребе људи, безбедност, захтеве тржишта и ефикасности у производњи, достављању, коришћењу и одржавању
 • графичко дизајнирање
 • унутрашње декорисање

Не обухвата:

 • израду веб сајтова, дел. 62.01
 • пројектовање зграда, дел. 71.1
 • инжењерски дизајн, тј. примену физичких закона и техничких принципа у дизајнирању машина, материјала, инструмената, састава, процеса и система, дел. 71.12

 

Грана 74.2 - Фотографске услуге

Шифра 74.20 - Фотографске услуге

Обухвата:
 • израду фотографија у комерцијалне сврхе и за потрошаче:
  • за документе, школе, венчања итд.
  • фотографије за потребе рекламирања, за издавачку делатност, модну делатност, делатности у вези с некретнинама и за потребе туристичке делатности
  • фотографисање из ваздуха
  • видео-снимање догађаја: венчања, састанака и др.
 • обраду филмова:
  • развијање, умножавање и увећавање с негатива или филмова преузетих од клијената
  • лабораторије за развијање филмова и израду фотографија
  • фотографске радње за брзу израду фотографија (без продаје фотоапарата)
  • израду слајдова
  • копирање, рестаурацију или ретуширање фотографија
 • делатност фоторепортера
 • микрофилмовање докумената

Не обухвата:

 • обраду филмова повезану с филмском и телевизијском делатношћу, дел. 59.12
 • пружање картографских и просторних информација, дел. 71.12
 • рад аутомата за фотографисање, дел. 96.09

 

Грана 74.3 - Превођење и услуге тумача

74.30    Превођење и услуге тумача

 

Грана 74.9 - Остале стручне, научне и техничке делатности

Шифра 74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности

Обухвата велики број услуга које се пружају клијентима на комерцијалној основи. Укључене су активности за које је потребан виши степен стручности и научних и техничких знања, али се не обухватају текући, рутински послови који обично кратко трају.

Обухвата:
 • посредовање при куповини и продаји економских субјеката, нпр. организовање куповине и продаје малих и средњих предузећа, укључујући лекарску праксу, али не и посредовање приликом продаје некретнина
 • посредовање приликом правног промета права на патент
 • процењивање вредности, осим вредности некретнина и вредности предмета у сврхе осигурања (антиквитета, драгоцености и др.)
 • рачуноводствену ревизију и информације о тарифама превоза робе
 • прогнозу времена
 • давање савета у вези са безбедношћу
 • давање агрономских савета
 • давање еколошких савета
 • давање осталих савета
 • давање осталих савета, осим савета у вези са архитектуром, инжењерством и управљањем
 • активности квантитативних проценитеља
 • активности које обављају агенти и агенције у интересу појединаца, и то у вези са добијањем ангажмана на снимању филмова, позоришних представа или у оквиру других забавних и спортских приредби, пласирања књига, драмских представа, уметничких дела, фотографија и сл.

Не обухвата:

 • аукцијску трговину на велико коришћеним моторним возилима, дел. 45.1
 • продају преко интернета, дел. 47.91
 • активности аукцијских кућа (трговину на мало), дел. 47.79
 • активности агената за некретнине, дел. 68.31
 • књиговодствене активности, дел. 69.20
 • давање савета у вези са управљањем, дел. 70.22
 • архитектонске и инжењерске консултације, дел. 71.1
 • индустријски и машински дизајн, дел. 71.12 и 74.10
 • ветеринарско испитивање и контролу у вези с производњом хране, дел. 71.20
 • делатност рекламних агенција, дел. 73.11
 • израду штандова и осталих конструкција за излагање пропагандног материјала, дел. 73.11
 • организовање изложби и скупова, дел. 82.30
 • активности самосталних аукционара, дел. 82.99
 • израду програма за задржавање лојалности купаца, дел. 82.99
 • давање савета у вези с потрошачким кредитима и дуговањима, дел. 88.99

Област 75 - Ветеринарске делатности

 

Обухватају бригу о здрављу животиња на фармама и бригу о здрављу кућних љубимаца. Ове активности обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама, као и на самим фармама, у штенарама или шталама, у приватним ветеринарским ординацијама и хируршким ординацијама или на другим местима; укључена је и активност превоза оболелих животиња.

 

Грана 75.0 - Ветеринарска делатност

Шифра 75.00 - Ветеринарска делатност

Обухвата:
 • бригу о здрављу животиња на фармама
 • бригу о здрављу кућних љубимаца
 • делатност ветеринарских асистената и другог помоћног ветеринарског особља
 • клиничко-патолошке и друге дијагностичке активности које се односе на животиње
 • превоз оболелих животиња


Не обухвата:

 • смештај домаћих животиња без здравствене неге, дел. 01.62
 • шишање оваца, дел. 01.62
 • вештачко осемењавање, контролу стада, опслуживање крда, припуст стоке, копунирање живине, чишћење живинарника и др., дел. 01.62
 • активности у вези с вештачком оплодњом, дел. 01.62
 • смештај кућних љубимаца без здравствене неге, дел. 96.09
 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}