Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Q - Здравствена и социјална заштита

 Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Обухвата активности из области здравственог и социјалног рада, почевши од здравствене заштите коју обезбеђује стручно медицинско особље у здравственим установама и приватној пракси, до бриге и здравствене неге у установама за трајни смештај (резиденцијалним установама) и активности социјалног рада без учешћа здравствених радника.

Област 86 - Здравствене делатности

 

Обухвата активности у здравственим установама без смештајних капацитета; здравственим установама за краткотрајну или дуготрајну хоспитализацију (општа болница, специјална болница, клиничко-болнички центар, клиника, институт, клинички центар) и домова за стара лица са медицинском негом.

Такође обухвата здравствену заштиту у оквиру опште и специјалистичких грана медицине, од стране здравствених радника.

Обухвата општу и специјалистичку стоматолошку здравствену заштиту у здравственим установама и приватној пракси.

Поред тога, ова област обухвата и методе и поступке традиционалне медицине које обављају здравствени радници у здравственим установама и приватној пракси.

Грана 86.1 - Делатност болница

Шифра 86.10 - Делатност болница

Обухвата:
 • дијагностичке активности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болницама (као што су опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клиничко-болнички центри, клинички центри, болнице непрофитних организација, војне болнице и затворске болнице) и специјализоване болнице (нпр. за ментално здравље, туберкулозу, неспецифична обољења плућа и друга хронична обољења и стања, рехабилитацију итд.)

Активности су претежно усмерене на хоспитализоване болеснике и укључују:

 • услуге медицинског и немедицинског особља
 • услуге лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анастезиолошке услуге и др.
 • услуге службе хитне помоћи
 • услуге болничких апотека, услуге исхране и друге болничке услуге
 • услуге медицинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, са смештајем
 • активности у склопу дневних болница

Не обухвата:

 • лабораторијско испитивање и контролисање свих врста материјала и производа, изузев медицинског, дел. 71.20
 • ветеринарске активности, дел. 75.00
 • здравствено збрињавање војног особља на терену, дел. 84.22
 • стоматолошке активности опште и специјализоване природе, нпр: стоматологија, ендодонтска и дечија стоматологија; орална патологија и ортодонтске активности, и др. дел. 86.23
 • делатност медицинских лабораторија, дел. 86.90
 • превоз санитетским возилима, дел. 86.90

Грана 86.2 - Медицинска и стоматолошка пракса

Обухвата здравствено саветовање и лечење од стране доктора  медицине и доктора медицине   специјалиста, доктора стоматологије и доктора стоматологије специјалиста итд.

Ове активности се могу обављати у специјалистичким службама у оквиру домова здравља, фирми, школа, домова за старе, радничких и друштвених организација, као и у приватној пракси.  Активности ове врсте могу се обављати и у становима пацијената.

Шифра 86.21 - Општа медицинска пракса

Обухвата:
 • медицинско саветовање и лечење у области опште медицине које обављају доктори опште медицине
 • заштиту на пољу опште медицине које обављају доктори опште медицине

Не обухвата:

 • делатност болница, дел. 86.10
 • делатности које обављају медицинске сестре и здравствени техничари, дел. 86.90

Шифра 86.22 - Специјалистичка медицинска пракса

Обухвата:
 • медицинске консултације и лечење у области специјалистичких грана медицине од стране доктора специјалиста
 • услуге центра за планирање породице, без смештаја

Не обухвата:

 • делатности болница, дел. 86.10
 • делатности медицинских сестара и здравствених техничара, дел. 86.90

Шифра 86.23 - Стоматолошка пракса

Обухвата:
 • стоматолошку активност опште и специјалистичке праксе, нпр. стоматологија, ендодонтска и дечија стоматологија, ортодонтске активности, орална хирургија и др.

Не обухвата:

 • израду вештачких зуба, протеза и протетичког прибора у зубарским лабораторијама, дел. 32.50
 • делатност болница, дел. 86.10
 • активности  стоматолошког особља, као што су стоматолошке сестре и зубни техничари дел. 86.90

Грана 86.9 - Остала здравствена заштита

Шифра 86.90 - Остала здравствена заштита

Обухвата:
 • здравствену заштиту коју не обављају доктори медицине и доктори стоматологије у болницама:
  • активности медицинских сестара и здравствених техничара у здравственим установама и приватној пракси укључујући и методе и поступке традиционалне медицине; здравствених сарадника (нпр. дефектолог, логопед, психолог, биолог, хемичар, физичар и др.) у здравственим установама.

Ове активности се обављају у здравственим амбулантама и ординацијама  у оквиру фирми, школа, домова за старе, радничким и друштвеним организацијама, као и у приватним ординацијама (осим болница), стану пацијента или на другом месту.

Обухвата:

 • активности медицинских лабораторија за: 
  • анализу крви, медицинску, односно клиничку биохемију, микробиологију, патохистологију;
  • зубну технику;
 • активности банака крви, сперме и органа за трансплантацију итд.
 • санитетски превоз пацијената, хитна помоћ, укључујући превоз ваздухопловима; ове услуге се често обезбеђују током ургентних медицинских интервенција

Не обухвата:

 • израду вештачких зуба, протеза и протетичког прибора од стране зубних лабораторија, дел. 32.50
 • превоз пацијената, без опреме за спасавање живота и без медицинског особља, дел. 49-51
 • немедицинско лабораторијско испитивање, дел. 71.20
 • испитивање исправности хране, дел. 71.20
 • делатности болница, дел. 86.10
 • здравствену и стоматолошку праксу, дел. 86.2
 • домове за стара лица са медицинском негом, дел. 87.10

Област 87 - Социјална заштита са смештајем

 

Обухвата негу са смештајем комбиновану с другом врстом неге, негу с надзором или друге типове неге, по захтеву особа које су смештене у таквим установама. Нега обезбеђена у њима представља комбинацију здравствене и социјалне заштите.

Грана 87.1 - Делатности смештајних установа с медицинском негом

Шифра 87.10 - Делатности смештајних установа с медицинском негом

Обухвата:
 • домове за стара лица с негом
 • домове за опоравак с медицинском негом

Не обухвата:

 • услуге професионалне здравствене неге у кући, дел. 86
 • домове за старије без медицинске неге или с минималном медицинском негом, дел. 87.30
 • активности социјалног рада са смештајем, као што су сиротишта, дечија одмаралишта и домови и привремена склоништа за бескућнике, дел. 87.90

 

Грана 87.2 - Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности

Шифра 87.20 - Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности

Обухвата обезбеђивање смештаја и неге (без лиценце за болничку негу) ментално оболелим лицима и лицима с болестима зависности. Установе пружају смештај, храну, надзор, заштиту, консултовање и неке облике здравствене неге.

Обухвата:

 • делатност установа са смештајем:
  • установе за третман зависника од алкохола и дроге
  • домове за психијатријски опоравак
  • домове за смештај лица са емоционалним проблемима
  • установе за лица с тешкоћама у менталном развоју
  • дневне болнице за ментално здравље

Не обухвата:

 • болнице за ментално здравље, дел. 86.10
 • социјални рад са обезбеђеним смештајем и привремена склоништа за бескућнике, дел. 87.90

Грана 87.3 - Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама

Шифра 87.30 - Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама

Обухвата смештај и услуге неге за стара лица и лица с посебним потребама која нису у стању да се старају сама о себи или не желе да живе самостално. Нега укључује смештај, храну, надзор и помоћ у свакодневном животу, као што је услуга одржавања домаћинства. У неким случајевима ове јединице обезбеђују квалификовану медицинску негу за оне који се налазе у издвојеним просторијама у оквиру установе.

Обухвата:

 • помоћ у задовољавању основних животних потреба
 • трајну негу пензионерима
 • домове за стара лица с минималном медицинском негом
 • домове за смештај старих и онемоћалих лица без болничке неге

Не обухвата:

 • домове за стара лица с медицинском негом, дел. 87.10
 • социјални рад са смештајем где медицинска нега или образовање нису од примарног значаја, дел. 87.90

 

Грана 87.9 - Остали облици социјалне заштите са смештајем

Шифра 87.90 - Остали облици социјалне заштите са смештајем

Обухвата услуге смештаја и неге за лица (осим за стара лица и лица с посебним потребама) која не могу да се старају сама о себи или не желе да живе самостално.

Обухвата:

 • целодневно пружање социјалне помоћи деци и специјалним категоријама људи са извесним ограничењима у способности за бригу о себи, али где медицинска нега или образовање нису битни елементи:
  • сиротишта
  • дечији домови и прихватилишта
  • васпитно-поправни домови за омладину
  • привремена прихватилишта за бескућнике
  • установе за бригу о самохраним мајкама и њиховој деци
  • групе домова за ресоцијализацију лица са друштвеним и личним проблемима
  • домови за ресоцијализацију преступника и починиоце кривичних дела
  • поправни домови за малолетнике

Активности могу обављати државне установе и приватне организације.

Не обухвата:

 • финансирање и управљање програмима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30
 • смештајне установе с медицинском негом, дел. 87.10
 • домове за стара лица и лица с посебним потребама, дел. 87.30
 • активности у вези са усвајањем, дел. 88.99
 • активности краткорочних прихватилишта за жртве природних и других катастрофа, дел. 88.99

Област 88 - Социјална заштита без смештаја

 

Обухвата различите услуге социјалне помоћи корисницима. Активности у овој области не обухватају услуге смештаја, изузев на привременој основи.

 

Грана 88.1 - Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама

Шифра 88.10 - Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама

Обухвата:
 • социјалне, саветодавне, здравствене и сличне услуге старим лицима и лицима с посебним потребама које се пружају у њиховим домовима или другде, од стране државе или приватних организација и домаћих или локалних организација за самопомоћ и специјалиста који пружају саветодавне услуге:
  • обилазак старих лица и лица с посебним потребама
  • дневну негу за стара лица или лица с посебним потребама
  • стручну рехабилитацију и оспособљавање лица с посебним потребама и ограничењем у могућности образовању

Не обухвата:

 • финансирање и управљање фондовима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30
 • активности сличне описаним у овој групи, али са смештајем, дел. 87.30
 • дневну негу за децу с посебним потребама, дел. 88.91

 

Грана 88.9 - Остала социјална заштита без смештаја

Шифра 88.91 - Делатност дневне бриге о деци

Обухвата:
 • дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и боравак деце с посебним потребама

Шифра 88.99 - Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Обухвата:
 • социјалне, саветодавне, здравствене услуге, услуге избеглицама, услуге упућивања на медицинске претраге и сличне услуге које се пружају лицима у њиховим домовима или другде, од стране државних или приватних организација за помоћ у случају несреће и домаћих или локалних организација за самопомоћ, као и специјалиста који пружају саветодавне услуге:
  • активности социјалног усмеравања деце и омладине
  • усвајање, активности за спречавање насиља над децом и осталим лицима
  • консултовање у вези с вођењем породичног буџета, брачно и породично саветовање, савети у вези с кредитом и дуговањем
  • активности у ужој и широј заједници (месној заједници, насељу и сл.)
  • помоћ жртвама несреће, избеглицама, емигрантима и др., укључујући привремена или трајна склоништа за њих
  • професионална рехабилитација и стручно оспособљавање незапослених лица уз ограничења у образовању
  • утврђивање испуњености критеријума за примање социјалне помоћи, додатака за станарину или исхрану
  • дневне установе за бескућнике и остале социјално угрожене групе
  • добротворне активности (нпр. прикупљање средстава) и остале активности подршке социјалног рада

Не обухвата:

 • финансирање и управљање фондовима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30
 • активности сличне описаним у овој групи, али са смештајем, дел. 87.90

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}