Уторак, 13. Аугуст 2013.

Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности

 Преузмете: Уредба о класификацији делатности

Овај сектор обухвата разноврсне делатности којима се подржава пословање економских субјеката. Од делатности у сектору М разликују се по томе што њихова главна сврха није преношење специјализованих знања.

Област 77 - Изнајмљивање и лизинг

 

Обухвата изнајмљивање и лизинг материјалних и нематеријалних средстава (нпр. аутомобила, рачунара, производа широке потрошње и индустријске опреме), као и нефинансијских нематеријалних фондова (нпр. интелектуалног власништва и слично).

Подељено је у:

 1. изнајмљивање моторних возила
 2. изнајмљивање рекреативне и спортске опреме, личне опреме и опреме за домаћинство
 3. закуп других машина и опреме која се често користи за обављање делатности, укључујући саобраћајна средства, и
 4. лизинг производа заштићених правима интелектуалне својине и сличних производа.

У овај сектор укључено је само обезбеђивање оперативног лизинга.

Не обухвата:

 • финансијски лизинг, дел. 64.91
 • изнајмљивање некретнина (сектор Л)
 • изнајмљивање опреме с руковаоцем, у грађевинарству (сектор Ф), у саобраћају (сектор Х)


Грана 77.1 - Изнајмљивање и лизинг моторних возила

Шифра 77.11 - Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг следећих врста возила:
  • путничких возила или других лаких моторних возила без возача (носивости до 3,5 т)

Не обухвата:

 • изнајмљивање или лизинг путничких возила с возачем, дел. 49.32 и 49.39

Шифра 77.12 - Изнајмљивање и лизинг камиона

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг следећих врста возила:
  • камиона, приколица и тешких моторних возила (носивости преко 3,5 т)
  • рекреативних возила

Не обухвата:

 • изнајмљивање или лизинг тешких теретних возила или камиона с возачем, дел. 49.41

 

Грана 77.2 - Изнајмљивање и лизинг предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

Обухвата изнајмљивање личних и кућних предмета, изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт, као и видео-касета. Ови предмети се углавном изнајмљују на краће време, мада у неким случајевима могу бити изнајмљени и на дуже време.

Групе делатности

Шифра 77.21 - Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт

Обухвата изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт:
 • бродова, чамаца и једрилица
 • бицикала
 • лежаљки и сунцобрана за плажу
 • друге спортске опреме
 • скија

Не обухвата:

 • изнајмљивање бродова и једрилица с посадом, дел. 50.10 и 50.30
 • изнајмљивање видео-касета, ЦД-ова и ДВД-ова, дел. 77.22
 • изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, дел. 77.29
 • изнајмљивање опреме за одмор и разоноду која је саставни део објеката за рекреацију, дел. 93.29

Шифра 77.22 - Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова

Обухвата:
 • изнајмљивање видео-касета, плоча, ЦД-ова, ДВД-ова и др.

Шифра 77.29 - Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

Обухвата изнајмљивање:
 • свих врста предмета за личну употребу, за употребу у домаћинству или економским субјектима (изузев опреме за рекреацију и спорт):
  • текстила, одевних предмета и обуће
  • намештаја, грнчарије и стакларије, кухињског прибора и прибора за ручавање, електричних апарата и кућног посуђа
  • накита, музичких инструмената, декорација и костима
  • књига, новина и часописа
  • машина и опреме коју користе аматери (нпр. алат за поправке у домаћинству)
  • цвећа и биљака
  • електронске опреме у домаћинству

Не обухвата:

 • изнајмљивање кола, камиона, приколица и возила за рекреацију без возача, дел. 77.1
 • изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт, дел. 77.21
 • изнајмљивање видео-касета, ЦД-ова и ДВД-ова, дел. 77.22
 • изнајмљивање канцеларијског намештаја, дел. 77.33
 • изнајмљивање мотора и камп-приколица без возача, дел. 77.39
 • прање рубља, радних униформи и сродних артикала у перионицама, дел. 96.01

 

Грана 77.3 - Изнајмљивање и лизинг машина, опреме и материјалних добара

Шифра 77.31 - Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг машина и опреме за пољопривреду и шумарство без руковаоца:
  • изнајмљивање производа произведених у групи 28.30, као што су пољопривредни трактори и др.

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство са руковаоцем, дел. 01.61 и 02.40

Шифра 77.32 - Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство без руковаоца, и то:
  • кранова
  • скела и радних платформи, не укључујући монтажу и демонтажу

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина или опреме за грађевинарство са руковаоцем, дел. 43

Шифра 77.33 - Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре)

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме без руковаоца:
  • рачунара и рачунарске опреме
  • машина за умножавање, писаћих машина и машина за обраду текста
  • рачуноводствених машина и опреме (регистар-каса, електронских калкулатора итд.)
  • канцеларијског намештаја

Шифра 77.34 - Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт без руковаоца:
  • изнајмљивање комерцијалних чамаца и бродова

Не обухвата:

 • изнајмљивање пловила за водени транспорт с руковаоцем, дел. 50
 • изнајмљивање бродова, једрилица и спортских чамаца за разоноду, дел. 77.21

Шифра 77.35 - Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг ваздушних саобраћајних средстава без посаде, и то:
  • авиона
  • балона с погоном на топли ваздух

Не обухвата:

 • изнајмљивање ваздушне саобраћајне опреме с посадом, дел. 51

Шифра 77.39 - Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара

Обухвата:
 • изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме без руковаоца, које се обично користе као капитална добра:
  • мотора и турбина
  • алатних машина
  • опреме за рударство и нафтна поља
  • професионалне радијске, телевизијске и комуникационе опреме
  • опреме за филмску продукцију
  • мерне и контролне опреме
  • осталих научних, комерцијалних и индустријских машина
 • изнајмљивање и лизинг опреме за копнени транспорт (осим моторних возила) без возача:
  • мотоцикала, каравана, камп-приколица итд.
  • железничких возила
 • изнајмљивање стамбених и канцеларијских контејнера
 • изнајмљивање животиња (нпр. стада, тркачких коња)
 • изнајмљивање осталих контејнера
 • изнајмљивање палета

Не обухвата:

 • изнајмљивање бицикала, дел. 77.21
 • изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство, дел. 77.31
 • изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство, дел. 77.32
 • изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући рачунаре, дел. 77.33

 

Грана 77.4 - Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права

Обухвата одобравање коришћења производа заштићених правима интелектуалне својине и сличних производа за које се власнику производа даје накнада или лиценцна исплата за коришћење. Лизинг ових производа може имати различите облике као што су коришћење у другим процесима или у производњи других производа, вођење послова у оквиру франшизе и сл. Постојећи власници могу бити ствараоци тих производа.

Шифра 77.40 - Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права

Обухвата:
 • лизинг производа заштићених правима интелектуалне својине (изузев ауторских дела као што су књиге или софтвери)
 • примање накнаде или лиценцне исплате за коришћење:
  • патената
  • жигова
  • права за експлоатацију и истраживање рудних налазишта
  • франшизних уговора

Не обухвата:

 • преузимање права и издаваштва, дел. 58 и 59
 • производњу, репродукцију и дистрибуцију свих врста ауторских дела и предмета сродних права заштићених ауторским, односно сродним правом (књиге, софтвери, филмови), дел. 58 и 59
 • закуп некретнина, дел. 68.20
 • закуп материјалних добара, дел. 77.1-77.3

Област 78 - Делатности запошљавања

 

Обухвата састављање понуда слободних радних места и усмеравање, односно запошљавање кандидата који су се пријавили за запошљавање. Овде спада и обезбеђивање понуде одговарајућих радника пословним клијентима за одређени период у циљу привремене замене радне снаге клијента.

Обухвата:
-    тражење и запошљавање извршних руководилаца
-    активности агенција за аудиције

Не обухвата активности агенција или посредника за самосталне уметнике, дел. 74.90

 

Грана 78.1 - Делатност агенција за запошљавање

Шифра 78.10 - Делатност агенција за запошљавање

Обухвата састављање понуда слободних радних места и усмеравање (упућивање) и запошљавање кандидата. Обухвата:
 • проналажење радника, активности у вези са избором кандидата за упућивање послодавцу и запошљавање, укључујући проналажење и запошљавање извршних руководилаца
 • агенције и бирое за аудицију
 • делатност агенција за запошљавање преко интернета

Не обухвата:

 • агенције за посредовање у ангажовању самосталних позоришних, филмских и других уметника, дел. 74.90

 

Грана 78.2 - Делатност агенција за привремено запошљавање

Шифра 78.20 - Делатност агенција за привремено запошљавање

Обухвата обезбеђивање радника клијентима за одређени период, као допуну или привремену замену радне снаге клијента, где су запослени појединци стално запослени у јединицама за привремено пружање услуга. Јединице које се сврставају у ову групу не врше директан надзор над својим запосленима који раде на радним местима на које их распоређује клијент-послодавац.

 

Грана 78.3 - Остало уступање људских ресурса

Шифра 78.30 - Остало уступање људских ресурса

Обухвата обезбеђивање људских ресурса за потребе клијената. Јединице које се сврставају у ову групу представљају послодавце запослених и у вези су са исплатом зарада, опорезивањем, осталим фискалним питањима и питањима у вези са људским ресурсима, али нису одговорне за управљање и надзор над запосленима.

Обезбеђивање људских ресурса обично се обавља на дугорочној основи. Овде сврстане јединице обављају велики број задатака који се односе на управљање људским ресурсима.

Не обухвата:

 • обезбеђивање радне снаге заједно с надзором или вођењем послова
 • обезбеђивање људских ресурса за привремену замену или као додатни ресурс за потребе клијената, дел. 78.20

Област 79 - Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности

 

Обухвата активности агенција примарно ангажованих на продаји путовања, туристичких аранжмана, превоза и услуга смештаја и активности организовања и спајања путовања која се продају преко туристичких агенција или директно преко агената као што су тур-оператори и друге услуге повезане са путовањем, укључујући услуге резервације. Услуге туристичких водича и промоције туризма такође су укључене.

 

Грана 79.1 - Делатност путничких агенција и тур-оператора

Обухвата активности агенција примарно ангажованих на продаји путовања, туристичких аранжмана, превоза и услуга смештаја и активности организовања и спајања путовања која се продају преко туристичких агенција или директно преко агената као што су тур-оператори.

Шифра 79.11 - Делатност путничких агенција

Обухвата:
 • агенције примарно ангажоване на продаји путовања, туристичких аранжмана, превоза и услуга смештаја на бази велепродаје или малопродаје појединачним корисницима или пословним клијентима

Шифра 79.12 - Делатност тур-оператора

Обухвата:
 • организовање и спајање путовања која су продата преко туристичких агенција или директно преко тур-оператора. Путовања могу укључити све наведене услуге или само неке од њих:
  • превоз
  • смештај
  • храну
  • посете музејима, историјским и културним местима, позориштима, музичким и спортским манифестацијама

 

Грана 79.9 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима

Шифра 79.90 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима

Обухвата:
 • услуге резервације и остале услуге повезане с путовањем:
  • резервисање превоза, смештаја, исхране, изнајмљивање возила, посећивање спортских догађаја итд.
 • временски закуп смештаја (тиме схаринг)
 • продају улазница за културне, спортске и забавне приредбе
 • помоћ туристима и посетиоцима:
  • обезбеђивање туристичких информација
  • делатност туристичких водича
 • промовисање туристичке понуде

Не обухвата:

 • активности путничких агенција и тур-оператора, дел. 79.11 и 79.12
 • организовање и вођење изложби, конгреса и конференција, дел. 82.30

Област 80 - Заштитне и истражне делатности

 

Обухвата услуге повезане са заштитом као што су: истражне и детективске услуге; услуге обезбеђења и патролирања; прикупљање и пренос новца, докумената и осталих вредних ствари уз помоћ особља и опреме за заштиту ових драгоцености током преноса.

Овде спада и обезбеђење функционисања електронских алармних система као што су противпровалнички и противпожарни аларми, углавном даљинско надгледање ових система, које често укључује и њихову продају, постављање и поправљање.

Уколико се продаја, постављање и поправљање тих система обављају засебно, ове услуге не сврставају се у ову област, него у малопродају, грађевинарство и сл.

 

Грана 80.1 - Делатност приватног обезбеђења

Шифра 80.10 - Делатност приватног обезбеђења

Обухвата једну или више следећих услуга: заштиту и патролирање, прикупљање и пренос новца, докумената и осталих вредних ствари уз помоћ особља и опреме за заштиту ових драгоцености током преноса.

Обухвата услуге:

 • коришћења блиндираних возила
 • обезбеђивања телесне заштите
 • коришћења детектора лажи
 • узимања отисака прстију
 • заштите

Не обухвата:

 • обезбеђивање јавног реда и опште безбедности, дел. 84.24

 

Грана 80.2 - Услуге система обезбеђења

Шифра 80.20 - Услуге система обезбеђења

Обухвата:
 • надгледање и даљинско надгледање електронског заштитног алармног система као што су противпровалнички и противпожарни аларми, укључујући њихово постављање и одржавање
 • постављање, одржавање, поправљање и подешавање механичких или електронских уређаја на закључавање, безбедносно-заштитне сефове повезане са блиским и даљинским надгледањем

Јединице које извршавају ове активности могу бити ангажоване у продаји заштитних система, механичких или електронских уређаја на закључавање, безбедносних и заштитних сефова.

Не обухвата:

 • постављање система обезбеђења као што су противпровалнички и противпожарни аларми, без каснијег надгледања, дел. 43.21
 • трговину на мало заштитним системима, механичким или електронским уређајима на закључавање, безбедносним и заштитним сефовима у специјализованим радњама, без надгледања, инсталирања и услуга одржавања, дел. 47.59
 • давање савета у вези са безбедношћу, дел. 74.90
 • обезбеђивање јавног реда и опште безбедности, дел. 84.24
 • услуге израђивања дупликата кључева, дел. 95.29

 

Грана 80.3 - Истражне делатности

Шифра 80.30 - Истражне делатности

Обухвата:
 • истражне и детективске услуге
 • активности свих приватних истражитеља без обзира на то за кога и шта истражују

Област 81 - Услуге одржавања објеката и околине

 

Обухвата велики број услуга које се пружају при одржавању објеката: унутрашње и спољашње чишћење зграда, индустријских машина, вагона, аутобуса, авиона, улица, цистерни и танкера.

Овде спада и дезинфекција и уништавање штеточина у зградама, железничким вагонима и бродовима, уклањање боца, снега и леда са улица.

Такође обухвата пружање услуга у вези са пројектовањем, уређењем и одржавањем крајолика (стазе за шетњу, потпорни зидови, ограде, вештачка језера или рибњаци) и сличне радове.

 

Грана 81.1 - Услуге одржавања објеката

Шифра 81.10 - Услуге одржавања објеката

Обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта.
Помоћне делатности обавља помоћно особље које није укључено у обављање главне делатности корисника услуга и које није одговорно за њу.

Не обухвата:

 • пружање само једне од помоћних услуга (нпр. само услуге унутрашњег чишћења)
 • пружање услуга руководећег и радног особља ради потпуног пословања јединице у власништву корисника услуге, нпр. хотела, ресторана, рудника, болнице
 • обезбеђивање функционисања клијентовог рачунарског система и/или уређаја за обраду података, дел. 62.03
 • рад затвора и казнено-поправних домова за накнаду, дел. 84.23

 

Грана 81.2 - Услуге чишћења

Обухвата унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката или друго специјализовано чишћење индустријских машина, улица, цистерни и танкера.

Ту спада и дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама, као и чишћење индустријских машина, сакупљање боца са улица и чишћење улица од снега и леда.

Не обухвата:

 • заштиту од штеточина у пољопривреди, дел. 01.61
 • чишћење зграда одмах после изградње, дел. 43.39
 • чишћење фасада паром и пешчаним млазом, дел. 43.99
 • чишћење ћилима и простирки, драперија и завеса, дел. 96.01

Шифра 81.21 - Услуге редовног чишћења зграда

Обухвата:
 • редовно чишћење свих типова објеката као што су:
  • канцеларије
  • куће или стамбене зграде
  • фабрике
  • радње
  • установе

Ове активности се углавном односе на унутрашње чишћење, мада могу укључити и спољашње чишћење (нпр. прозора или пролаза).

Не обухвата:

 • специјализовано чишћење (нпр. прозора, димњака, камина, стакленика, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја), дел. 81.22

Шифра 81.22 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме

Обухвата:
 • спољашње чишћење свих типова објеката, укључујући канцеларије, фабрике, радње и друге пословне објекте и зграде за становање
 • специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја
 • чишћење индустријских машина
 • остало чишћење објеката и индустријске опреме, на другом месту непоменуто

Не обухвата:

 • чишћење паром, пескарење и сличне радове на спољашности зграде, дел. 43.99

Шифра 81.29 - Услуге осталог чишћења

Обухвата:
 • чишћење и одржавање базена
 • чишћење возова, аутобуса и авиона
 • чишћење цистерни и танкера
 • дезинфекцију објеката и уништавање штеточина
 • сакупљање и уклањање боца са улица
 • чишћење улица, уклањање снега и леда
 • делатности чишћења на другом месту непоменуте

Не обухвата:

 • заштиту од штеточина у пољопривреди, дел. 01.61
 • чишћење и прање аутомобила, дел. 45.20

 

Грана 81.3 - Услуге уређења и одржавања околине

Шифра 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Обухвата:
 • уређење и одржавање паркова и вртова за:
  • приватне куће и стамбене зграде
  • јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд.)
  • градске зелене површине и гробља
  • зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
  • индустријске и пословне зграде
 • -    уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
  • зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
  • спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
  • обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
 • сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Не обухвата:

 • комерцијалну производњу и засађивање биљака, дел. 01 и 02
 • расаднике дрвећа и шумског дрвећа, дел. 01.30 и 02.10
 • одржавање земљишта за пољопривредно коришћење у добром еколошком стању, дел. 01.61
 • изградњу зелених површина, сектор Ф
 • урбанистичко планирање, дел. 71.11

Област 82 - Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности

 

Обухвата пружање свакодневних канцеларијско-административних услуга, као и пословне подршке за друге, за накнаду.

Ова област такође обухвата комплетне административне услуге за пословање, на другом месту непоменуте.

Јединице сврстане у ову област не баве се обезбеђивањем особља за комплетно пословање предузећа.

 

Грана 82.1 - Канцеларијско-административне и помоћне делатности

Обухвата свакодневне канцеларијско-административне услуге као што су финансијско планирање, фактурисање и чување докумената, услуге достављања и логистика за друге, за накнаду.

Укључује пружање пословне подршке другима за накнаду, тј. уобичајене пословне подршке за функционисање пословне јединице.

Јединице сврстане у ову област не баве се обезбеђивањем особља за комплетно пословање предузећа.

Ове јединице су класификоване у групе према врсти услуга.

Шифра 82.11 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге

Обухвата свакодневне канцеларијско-административне услуге као што су примање поште, финансијско планирање, фактурисање и чување докумената, достављање и логистика за друге, за накнаду.

Не обухвата:
 • јединице специјализоване за обављање само једне од горе набројаних активности
 • обезбеђивање особља за пословање, дел. 78

Шифра 82.19 - Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

Обухвата копирање, припремање докумената и друге специјализоване активности које представљају подршку канцеларијском пословању:
 • припремање докумената
 • корекцију и рецензију докумената
 • куцање и обраду текста
 • секретарске помоћне услуге
 • преписивање докумената и друге секретарске услуге
 • куцање и прекуцавање писама
 • обраду поште (сортирање, адресирање, итд.), изузев директног поштанског рекламирања
 • фотокопирање
 • копирање
 • диазокопирање
 • друге услуге копирања докумената, без пружања услуга штампања (нпр. офсет штампа, брза штампа, дигитална штампа и предштампарске услуге)

Не обухвата:

 • штампање докумената (офсет штампа, брза штампа итд.), дел. 18.12
 • услуге предштампања, дел. 18.13
 • директно поштанско рекламирање, дел. 73.11
 • специјализоване стенографске услуге, дел. 82.99
 • стенографске услуге, дел. 82.99

 

Грана 82.2 - Делатност позивних центара

Шифра 82.20 - Делатност позивних центара

Обухвата:
 • центре за долазне позиве, где на позиве корисника одговара оператер или се користи аутоматска дистрибуција позива, интегрисани рачунско-телефонски системи, интерактивни говорни системи или сличне методе за примање наруџбина, пружање информација о производима, одговарање на питања купаца или решавање жалби
 • центре за излазне позиве, где се користе сличне методе за продају и промоцију робе и услуга потенцијалним потрошачима и спроводе истраживања или испитивање јавног мњења и обављају сличне активности за кориснике

 

Грана 82.3 - Организовање састанака и сајмова

Шифра 82.30 - Организовање састанака и сајмова

Обухвата организацију, промоцију и/или вођење послова приликом одржавања сајмова, конгреса, конференција и састанака, без обзира на то да ли су обезбеђене услуге особља за организовање догађаја и опремање простора у којима се они одржавају.

 

Грана 82.9 - Пословне, помоћне, услужне и остале делатности

Обухвата делатности агенција за сакупљање и наплату потраживања, кредитних одељења и све друге помоћне услуге које се пружају пословним јединицама а које нису на другом месту поменуте.

Шифра 82.91 - Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа

Обухвата:
 • наплату потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања
 • прибављање обавештења о кредитној способности и историји запослења клијента и кредитној способности јединица, као и давање тих обавештења финансијским установама, трговцима на мало и осталима ради процене кредитне способности тих особа и јединица

Шифра 82.92 - Услуге паковања

Обухвата:
 • услуге паковања за туђ рачун без обзира на то да ли је укључен и аутоматски поступак:
  • флаширање течности, укључујући пиће и храну
  • паковање чврстих производа (паковање у најлон са мехурићима, обмотавање фолијом итд.)
  • заштићено паковање за фармацеутске препарате
  • етикетирање, маркирање и утискивање
  • паковање пошиљки и умотавање поклона

Не обухвата:

 • производњу освежавајућих пића и производњу минералне воде, дел. 11.07
 • паковање у оквиру саобраћајне активности, дел. 52.29

Шифра 82.99 - Остале услужне активности подршке пословању

Обухвата услужне активности као што су:
 • обезбеђивање извештаја и стенографско записивање, преписивање и друге сличне услуге
 • симултано превођење телевизијског преноса састанака и конгреса
 • услуге припреме бар кода
 • услуге обележавања бар кодом
 • очитавање бројила за потрошњу воде, електричне енергије, гаса итд.
 • услуге одузимања имовине ради присилне наплате
 • услуге наплате паркинга
 • активности самосталних водитеља аукција
 • услуге примене програма лојалности купцима (маркетинг лојалности, посебни попусти итд.)
 • непоменуте услужне активности пословања

Не обухвата:

 • услуге обезбеђивања преписивања докумената, дел. 82.19
 • услуге постпродукцијског уређивања, дел. 59.12

 

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}